• IROP
  • IROP v naší MAS

IROP v naší MAS

V souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro 2014-2020 MAS Jižní Slovácko postupně vyhlašuje výzvy pro jednotlivá opatření.

V rámci IROP se jedná o tato:

Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Opatření je zaměřeno na budování bezpečné dopravní infrastruktury, především chodníků, zajištění značení a doplnění komunikací o bezpečnostní prvky. Tam, kde je to potřebné, budou podporovány projekty na budování dopravy v klidu. Samostatně budou podporovány aktivity rozvíjející cyklodopravu budováním nových cyklostezek, včetně doplňkové infrastruktury. Podpora cyklodopravy je možná za účelem dopravy do zaměstnání, do škol a za službami.

Opatření B /IROP/ - Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS

Účelem je zvýšení odolnosti a vybavení stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události, posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. Podpora pro ORP Hodonín a ORP Břeclav je směřována na rizika spojená se suchem.

Opatření C /IROP/ - Kvalitní a dostupné vzdělávání

Opatření vede k rozvoji základního školství, prohloubení zájmu o technické a řemeslné obory (zaměření na praktické dovednosti, dílny pro praktické předměty), přírodní vědy a komunikaci v cizích jazycích, zaměření na moderní metody výuky a práci s digitálními technologiemi, umožnění přístupu ke vzdělání žákům a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality vzdělávání s vazbou na uplatnění žáků na regionálním trhu práce.

Opatření D /IROP/ - Kvalita a dostupnost sociálních a návazných služeb

Opatření se zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v MAS Jižní Slovácko. Dále bude podporována výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.

Opatření E /IROP/ - Podpora sociálního podnikání

Opatření si klade za cíl podpořit aktivní lidi v regionu a pomoci jim rozjet či rozšířit sociální podnik a přispět tak k zaměstnání osob ze znevýhodněných skupin či pomoci těmto osobám se realizovat. Cílem opatření je zapojit takové občany do venkovské ekonomiky a na druhé straně aktivizovat podnikatele a další subjekty k podnikání se sociálním rozměrem a umožnit tak ohroženým a znevýhodněným skupinám začlenění na trh práce i do společenství obce.

Současný stav alokace výzev MAS (duben 2019)

Číslo výzvy

Název výzvy

Alokace výzvy v Kč

Vyčerpáno

1.IROP

Sociální podnikání

4.159.000,-

4.159.000,-

2.IROP

Komunitní centra

2.500.000,-

2.130.033,28

3.IROP

Technika IZS

18.355.700,-

18.354.000,-

4.IROP

Infrastruktura ZŠ

13.373.000,-

13.306.312,15

5.IROP

Sociální infrastruktura

7.000.000,-

7.000.000,-

6.IROP

Stanice IZS

2.375.000,-

0,-

7.IROP

Komunitní centra II

10.810.000,-

0,-

8.IROP

Bezpečnost dopravy

4.948.000,-

0,-

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz