IROP v naší MAS

V souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro 2014-2020 MAS Jižní Slovácko postupně vyhlašuje výzvy pro jednotlivá opatření.

V rámci IROP se jedná o tato:

Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Opatření je zaměřeno na budování bezpečné dopravní infrastruktury, především chodníků, zajištění značení a doplnění komunikací o bezpečnostní prvky. Tam, kde je to potřebné, budou podporovány projekty na budování dopravy v klidu. Samostatně budou podporovány aktivity rozvíjející cyklodopravu budováním nových cyklostezek, včetně doplňkové infrastruktury. Podpora cyklodopravy je možná za účelem dopravy do zaměstnání, do škol a za službami.

Opatření B /IROP/ - Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS

Účelem je zvýšení odolnosti a vybavení stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události, posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. Podpora pro ORP Hodonín a ORP Břeclav je směřována na rizika spojená se suchem.

Opatření C /IROP/ - Kvalitní a dostupné vzdělávání

Opatření vede k rozvoji základního školství, prohloubení zájmu o technické a řemeslné obory (zaměření na praktické dovednosti, dílny pro praktické předměty), přírodní vědy a komunikaci v cizích jazycích, zaměření na moderní metody výuky a práci s digitálními technologiemi, umožnění přístupu ke vzdělání žákům a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality vzdělávání s vazbou na uplatnění žáků na regionálním trhu práce.

Opatření D /IROP/ - Kvalita a dostupnost sociálních a návazných služeb

Opatření se zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v MAS Jižní Slovácko. Dále bude podporována výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.

Opatření E /IROP/ - Podpora sociálního podnikání

Opatření si klade za cíl podpořit aktivní lidi v regionu a pomoci jim rozjet či rozšířit sociální podnik a přispět tak k zaměstnání osob ze znevýhodněných skupin či pomoci těmto osobám se realizovat. Cílem opatření je zapojit takové občany do venkovské ekonomiky a na druhé straně aktivizovat podnikatele a další subjekty k podnikání se sociálním rozměrem a umožnit tak ohroženým a znevýhodněným skupinám začlenění na trh práce i do společenství obce.

Současný stav alokace výzev MAS (duben 2019)

Číslo výzvy

Název výzvy

Alokace výzvy v Kč

Vyčerpáno

1.IROP

Sociální podnikání

4.159.000,-

4.159.000,-

2.IROP

Komunitní centra

2.500.000,-

2.130.033,28

3.IROP

Technika IZS

18.355.700,-

18.354.000,-

4.IROP

Infrastruktura ZŠ

13.373.000,-

13.306.312,15

5.IROP

Sociální infrastruktura

7.000.000,-

7.000.000,-

6.IROP

Stanice IZS

2.375.000,-

0,-

7.IROP

Komunitní centra II

10.810.000,-

0,-

8.IROP

Bezpečnost dopravy

4.948.000,-

0,-

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING