Členové výběrové komise


Seznam členů Výběrové komise (od 16.1.2019)

člen: zástupce člena: funkce:
     
1.  Obec Josefov
Mgr. Vojtěch Pospíšil, starosta obce předseda VK
       Hlavní 131, 696 21 Josefov,  IČ: 00488496   člen MAS JS
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa (veřejný sektor)    
     
     
2.  Obec Čejkovice
Ing. Pavel Novotný, starosta obce člen VK
       Templářská 500, 696 15 Čejkovice,  IČ: 00284823   člen MAS JS
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)    
     
     
3.  Jaroslav Smetana
Jaroslav Smetana člen VK
       U Svodnice 470,  691 56 Hrušky,  nar. 27.5.1977   člen MAS JS
       zájmová skup.:  6. Drobné podnikání  (soukromý sektor)    
     
     
4.  Roman Beneš Roman Beneš člen VK
       Hlavní 145, 691 56 Hrušky,  nar. 2.1.1975   člen MAS JS
       zájmová skup.:  2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)    
     
     
5.  Ing. Klára Osičková
Ing. Klára Osičková člen VK
       Mikulčice 677, 696 19 Mikulčice,  nar. 15.9.1988    
       zájmová skup.: Cestovní ruch (soukromý sektor)    
     
     
6.  Ing. Jakub Buchta
Ing. Jakub Buchta člen VK
       Dvorní 374/60, 696 18 Lužice, nar. 27.2.1981    
       zájmová skup.: Drobné podnikání (soukromý sektor)    
     
     
7.  ZP Mikulčice, a.s. Mgr. Ivana Ilčíková člen VK
       Těšice 164, 696 19 Mikulčice, IČ: 25573306   člen MAS JS
       zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)    
     
     
8.  Město Dubňany Michaela Jandová člen VK
      Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČ: 00284882   člen MAS JS
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa (veřejný sektor)    
     
     
9.  Mutěnská hora, z.s. Ing. Roman Šmíd člen VK
       Díly 1184, 696 11 Mutěnice, IČ: 04038568   člen MAS DM
       zájmová skup.:  2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)    
     
     
10. Obec Čejč Ing. Jan Koutný člen VK
       Čejč 430, 696 14 Čejč, IČ: 00284815   člen MAS JS
       zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor)    
     
     
11. Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. člen VK
        Hlavní 33, 691 56 Hrušky, nar. 28.6.1978    
        zájmová skup.: Sport a kultura (soukromý sektor)    
     
     
     
     
     
     
     

 

Statut Výběrové komise

§ 9   Výběrová komise

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Má 5 členů včetně předsedy a místopředsedů. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
2. Funkční období členů výběrové komise činí nejvýše jeden rok, opakované zvolení je možné.
3. Výběrová komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedy výběrové komise a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy a místopředsedy výběrové komise nezaniká členství ve výběrové komisi.
4. Předseda svolává a řídí její zasedání. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze výběrové komise svolává předseda, případně místopředseda, a to nejméně 14 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům výběrové komise, je místo, termín a návrh programu schůze.
5. Předseda výběrové komise řídí činnost výběrové komise a podepisuje veškerou její dokumentaci. Je odpovědný za plnění úkolů uložených výborem.
6. Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výběrové komise.
7. Hlasovací právo členů výběrové komise je rovné

8. Výběrová komise zejména:

a)  provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
b)  doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace.

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING