Členové výboru


Členové Výboru spolku  (od 16.1.2019)

člen: zastoupení: funkce:
     
1.  Communal Servis & Consulting, s.r.o.  Ing. Josef Smetana předseda spolku
       Hlavní 116, 691 56 Hrušky, IČ: 27759199    
       zájmová skup.:  5. Životní prostředí  (soukromý sektor)    
     
2.  HANÁK sítotisk s.r.o. Bc. Patrícia Juráňová místopředseda spolku
       Nádražní 1695, 696 03 Dubňany, IČ: 60739223    
       zájmová skup.:  6. Drobné podnikání (soukromý sektor)    
     
3.  Muzeum vinařství a venkova Terezín, z.s.
Ing. Antonín Hanák člen výboru
       Hlavní 46, 696 14 Terezín,  IČ: 22681876    
       zájmová skup.:  3. Cestovní ruch (soukromý sektor)    
     
4.  Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s. František Tichý člen výboru
       V Uličkách 146, 691 56 Hrušky,  IČ: 22899162    
       zájmová skup.:  3. Cestovní ruch (soukromý sektor)    
     
5.  Obec Dolní Bojanovice
Ing. Eva Rajchmanová člen výboru
       Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice,  IČ: 00284858    
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)    
     
6.  Obec Moravský Žižkov Mgr. Josef Osička člen výboru
       Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov,  IČ: 00283371    
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)    
     
7.  Obec Rohatec Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. člen výboru
       Květná 359/1, 696 01 Rohatec,  IČ: 00488526    
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)    
     

 

Statut výboru:

§ 7  Výbor

1.  Výbor je rozhodovacím (statutárním) orgánem spolku a má 7 členů včetně předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava. Je složen z členů spolku zvolených podle těchto stanov. Členem výboru musí být bezúhonná a svéprávná osoba.
2.  Je-li členem výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje
3.  Funkční období členů výboru činí čtyři roky, opakované zvolení je možné.
4.  Výbor zajišťuje činnost spolku podle usnesení valné hromady a v souladu s těmito stanovami. Za svou činnost výbor odpovídá valné hromadě.
5.  Výbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze výboru svolává předseda spolku MAS Dolní Morava, případně místopředseda spolku MAS Dolní Morava, a to nejméně 7 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům výboru, je místo, termín a návrh programu schůze.
6.  Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
7.  Hlasovací právo členů výboru je rovné.
8.  Výbor ze svého středu volí předsedu spolku MAS Dolní Morava a místopředsedu spolku MAS Dolní Morava a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava výboru nezaniká členství ve výboru, Předseda spolku je zároveň předsedou výboru, který svolává a řídí zasedání.

9. Výbor zejména:

a)  řídí činnost spolku a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku,
b)  připravuje návrh plánu činnosti,
c)  předkládá valné hromadě výroční zprávu,
d)  zřizuje podle potřeb pracovní skupiny, jmenuje jejich členy a vedoucí,
e)  zajišťuje odbornou přípravu členů a orgánů spolku,
f)  schvaluje smlouvy, prohlášení a dohody týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje (metody LEADER),
g)  schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
h)  schvaluje výzvy k podávání žádostí,
i)  vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise,
j)  svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně.
k)  připravuje Strategii rozvoje území Dolní Moravy,
l)  vede evidenci členů sdružení,
m)  zajišťuje vedení účetnictví

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING