Podmínky pro přijetí nových členů


Podmínky přistoupení nových členů upravují platné STANOVY spolku.

§ 3 - Členství

1.   Členství v MAS je dobrovolné. Členové MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.

2.   O přijetí člena rozhoduje valná hromada na základě písemné přihlášky. Zájemce o členství k přihlášce připojí kopii stanov či statutu, výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokumentu prokazujícího subjektivitu, zaměření činnosti a místní působnost daného subjektu a dále uvede svou příslušnost k zájmové skupině vymezené MAS podle své převažující činnosti. Důvodem nepřijetí může být rozpor náplně a cílů s posláním MAS nebo skutečnost, kdy přijetí za člena by mohlo pro MAS znamenat poškození jejího dobrého jména nebo jinou podobnou újmu.

3.   O přijetí členů rozhoduje valná hromada podle pořadí doručení úplných přihlášek jednotlivých zájemců o vznik členství do sídla spolku.

4.   Vznik členství potvrzuje spolek vydáním registračního listu.

5.   Členství zaniká:
      •  vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno do sídla spolku,
      •  vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,
      •  ztrátou právní subjektivity člena nebo spolku.

6.   Člen může být vyloučen:
      •  dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání MAS,
      •  porušuje-li nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil, zejména pokud v řádném termínu neuhradí členské příspěvky stanovené valnou hromadou
      •  způsobil-li svým jednáním MAS nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,

7.   Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků. Pro případ ukončení členství dle výše uvedených bodů bude vypořádání se členem, jehož členství zaniklo provedeno na základě rozhodnutí valné hromady.

§ 4 - Práva a povinnosti člena

1.   Člen má právo:
      •  podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho orgány,
      •  volit a být volen do orgánů spolku,
      •  hlasovat na jednáních orgánů a tím rozhodovat o činnosti spolku,
      •  hlasovat na jednáních orgánů spolku, jichž je členem,
      •  obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení,
      •  při sporných záležitostech obrátit se na kontrolní komisi spolku.

2.   Člen je povinen:
      •  dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy spolku přijaté spolkem a jeho organizačními jednotkami,
      •  plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a jeho organizačních jednotek a své smluvní závazky uzavřené se spolkem,
      •  účastnit se aktivně práce ve spolku,
      •  platit řádně členské příspěvky,
      •  zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS.

 

Přihlášky ke členství:

1. přihláška pro obec

2. přihláška pro město

2. přihláška pro fyzické osoby podnikající / nepodnikající

3. přihláška pro právnické osoby podnikající / nepodnikající

 

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING