Podluží plánuje společně

  Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371
  Období řešení: 1.10.2017 – 30.9.2019

  Co je cílem projektu?
  Cílem projektu je posílit a zkvalitnit proces strategického řízení rozvoje obcí v obcích na Podluží. Obce na Podluží jsou převážně malé obce do 3000 obyvatel, pouze 1 obec překračuje tuto hranici. Důraz bude kladen na vyvážený rozvoj území a uchování kulturních a historických tradic charakteristických pro Jižní Moravu. Snahou je zefektivnit nakládání s finančními a lidskými zdroji v těchto typicky podlužáckých obcích, podpořit prohloubení společenského a komunitního života na venkově a posílit hospodářskou stabilitu a prosperitu venkova.

  Dílčími cíli jsou:
  1. Zhodnocení dosavadních rozvojových koncepcí;
  2. Zpracování programů rozvoje obcí na Podluží s případným důrazem na klíčové oblasti obnovy venkova a prohloubení společenského a komunitního života na venkově;
  3. Vytvoření systému strategického řízení venkovských obcí;
  4. Uplatnění participačních metod aktivizace obyvatel venkova a posílení komunitního plánování na venkově;
  5. Zapojení odborníků do procesu utváření a aktualizací programů rozvoje;
  6. Zpracování strategického dokumentu Regionu Podluží.

  Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?
  Zkvalitnění řízení venkovských obcí na Podluží včetně participace obyvatelstva a zvýšení úspěšnosti žádostí o dotační podporu, zpřehlednění cílů a aktivit jednotlivých obcí jako východiska pro hledání efektivní spolupráce obcí, posílení efektivnosti obnovy venkova.

  Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
  V projektu budou realizovány celkem 4 aktivity, které povedou k vytvoření 13 programů rozvoje obce v jednotlivých obcí na Podluží a k vytvoření Strategie rozvoje Regionu Podluží. V rámci první aktivity budou rozpracovány postupy pro strategické plánování a řízení zohledňující specifika obcí na Podluží. Výstupem aktivity bude zpráva stanovující přístupy k podpoře strategického řízení v obcích na Podluží a analýza vazeb navazujících koncepčních dokumentů. Zpráva bude podkladem pro navržení reálného způsobu strategického řízení v obcích a pro tvorbu návrhové části programů rozvoje obce. Další aktivitou bude vytvoření 13 programů rozvoje obcí na Podluží a nastavení systému strategického řízení v obcích. Třetí aktivitou bude vytvoření komplexní Strategie rozvoje Regionu Podluží. Výstupem aktivity bude Strategie, jejíž součástí bude analytická část, návrhová část, vize, cíle, opatření a konkrétní aktivity. Poslední aktivitou projektu je administrace a publicita projektu.