• AbioNet - MENDELU

AbioNet - MENDELU

Partnerství v projektu „AbioNet - Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny“
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  7.2.4  Partnerství a sítě
Realizátor:  Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Partneři projektu:  Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Místní akční skupina Dolní Morava, o.s., CREA Hydro&Energy, o.s., Czech River Restoration Centre, občanské sdružení

Cílem projektu je vytvoření funkční sítě pracovišť zabývající se problematikou neživé přírody a formování krajiny z různých pohledů a přesun od parciální spolupráce k vytvoření širokospektrálního týmu. Vytvořená síť je schopna práce s cílovou skupinou projektu v nosných tématech - geologie, pedologie, geomorfologie, revitalizace toků a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Rovněž není zanedbávána významná funkce člověka na formování krajiny a to v chápání historických i současných událostí. Členové sítě jsou motivováni k vzájemným konzultacím. Důraz je kladen na podporu vzdělávání v konceptu learning by doing a využití principů mentoringu, stejně jako na rozvoj extrakurikulárních dovedností cílové skupiny. Cílů projektu bude dosaženo při řešení čtyř navržených klíčových aktivit realizovaných žadatelem a partnery projektu. Cílová skupina je tvořena studenty, akademickými a dalšími pracovníky vysokých škol a pracovníky zabývajícími se vědeckovýzkumnou činností.

Klíčová aktivita je postavena na realizaci praxí a stáží v zahraničí formou mentoringu a účasti na zahraničních konferencích. Náplní KA jsou odborné stáže akademických pracovníků a dalších pracovníků zabývajících se vzděláváním (jedná se o zahraniční stáže členů partnerské sítě na excelentní evropská pracoviště, které se zabývají vzděláváním a výzkumem v oblasti zkoumání neživé přírody přehled uveden v příloze, kde ke každé stáži byla stručně zpracována její náplň a výstupy, byl stanoven garant stáže na straně žadatele nebo partnera a mentor na straně přijímajícího pracoviště). Při realizaci mentoringu v zahraničí stáží bude cíleně využíván one-toone mentoring, kdy dochází přímé vazbě mezi mentorem a mentee. Cílem klíčové aktivity je získávání praktických zkušeností z fungování zahraničních projektových týmů. Při realizaci zahraničních stáží bude kladen důraz na zapojení mladých vědeckých pracovníků. Vybraná pracoviště jsou špičkami ve svém oboru. Jejich šíře pokrývá potřeby CS. Zkušenosti bude CS získávat zapojením do projektů zahraničních partnerů, kdy jako členové týmů získají praktické zkušenosti s přípravou a vlastním řešením projektů, které jsou jim odborným obsahem velmi blízko, zapojí se do principu learning by doing. Externí stáže jsou zaměřeny přednostně na země EU. Zkušenosti ze stáží budou dále předávány kolegům a studentům VŠ zapojených do projektu na popularizačních přednáškách, diskuzích, poradách realizačního týmu a projektovém webu. Stáže se zaměřují na oblasti uvedené v příloze. V rámci přípravné fáze stáže bude ve spolupráci se zahraničním partnerem potvrzena připravená odborná náplň stáže a specifikovány detailně dovednosti, které CS musí získat pro zahájení praxe a dále znalosti, které bude rozvíjet. Akce této klíčové aktivity budou probíhat od 2. měsíce řešení do 23. měsíce. V rámci aktivity jsou plánovány náklady na přímou podporu stážistů, náklady na zahraniční cestovné, náklady na služby a osobní náklady věcného manažera aktivity.

Předpokládaný rozpočet pro MAS Dolní Morava:   799.326,- Kč

Zapojení MAS Dolní Morava:
Partner projektu se podílí na realizaci KA 2, kdy se jeho specialisté účastní komplexních exkurzí ve snaze předat cílové skupině maximální množství dovedností a zkušeností formou řízených diskuzí na vybraných lokalitách. Cílem je propojit parciální pohledy ze strany cílové skupiny a partnera. Partner se dále účastní KA 3, kdy členové CS realizují mentoring v organizacích začleněných do MAS Dolní Morava. V rámci KA 4 realizuje partner workshop s tématem zaměřeným na oblast neživé přírody v regionu Dolní Moravy. Zapojení partnera poskytne cílové skupině projektu jedinečný pohled do praktického fungování místních akčních skupin v českém prostředí.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz