• O spolku
  • Orgány spolku
  • Kontrolní komise
  • Členové kontrolní komise

Členové kontrolní komise


Seznam členů Kontrolní komise (od 16.1.2019)

člen: zástupce člena: funkce:
     
1.  NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o.
Ing. Pavel Hubačka předseda KK
       Cacardov 161, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 29374073    
       zájmová skup.:  6. Drobné podnikání (soukromý sektor)    
     
     
2.  Štěpán Doležal
Štěpán Doležal člen KK
       Hlavní 82, 691 52 Hrušky, IČ: 70910197    
       zájmová skup.:  4. Sport a kultura (soukromý sektor)    
     
     
3.  Obec Týnec
Mgr. Hana Zoubková člen KK
       Náves 1, 691 54 Týnec, IČ: 00283649    
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa (veřejný sektor)    
     
     

 

Statut Kontrolní komise

§ 10   Kontrolní komise

1.  Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy včetně předsedy. Je složena z členů spolku zvolených podle těchto stanov. Členem kontrolní komise musí být bezúhonná a svéprávná osoba.
2.  Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3.  Členy komise nemohou být členové výboru, výběrové komise ani zaměstnanci MAS.
4.  Funkční období členů kontrolní komise činí čtyři roky, opakované zvolení je možné.
5.  Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu kontrolní komise a také jej odvolává. Odvoláním z funkce předsedy kontrolní komise nezaniká členství v kontrolní komisi.
6.  Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Schůzi kontrolní komise svolává předseda, a to nejméně 7 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům kontrolní komise, je místo, termín a návrh programu schůze.
7.  Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Jednání kontrolní komise svolává a řídí předseda kontrolní komise. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů kontrolní komise.
8.  Hlasovací právo členů kontrolní komise je rovné.
9.  Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Kontrolní komise má právo a povinnost upozornit výbor anebo valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření k nápravě.
10.  Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím schválením valnou hromadou.
11.  Kontrolní komise předkládá nejméně jedenkrát za rok zprávu o činnosti valné hromadě.
12.  Kontrolní komise dále:

a) dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
b) kontroluje účetní a jiné doklady organizace týkající se činnosti MAS a údaje tam obsažené,
c) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů,
d) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán SCLLD).

13.  Kontrolní komise má právo iniciovat svolání valné hromady a výboru při zjištění závažných skutečností dopadajících na spolek.
14.  Každý člen výboru či zaměstnanec MAS je povinen poskytnout kontrolní komisi veškerou součinnost k její činnosti.

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout