Opatření SCLLD MAS Jižní Slovácko

Rozvoj venkova bude na území MAS Dolní Morava v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 15 opatření v rámci 3 programových rámců.

financni-alokace opatreni-masdm 2016-2023

 


Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Opatření je zaměřeno na budování bezpečné dopravní infrastruktury, především chodníků, zajištění značení a doplnění komunikací o bezpečnostní prvky. Tam, kde je to potřebné, budou podporovány projekty na budování dopravy v klidu. Samostatně budou podporovány aktivity rozvíjející cyklodopravu budováním nových cyklostezek, včetně doplňkové infrastruktury. Podpora cyklodopravy je možná za účelem dopravy do zaměstnání, do škol a za službami.


Opatření B /IROP/ - Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS

Účelem je zvýšení odolnosti a vybavení stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události, posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. Podpora pro ORP Hodonín a ORP Břeclav je směřována na rizika spojená se suchem.


Opatření C /IROP/ - Kvalitní a dostupné vzdělávání

Opatření vede k rozvoji základního školství, prohloubení zájmu o technické a řemeslné obory (zaměření na praktické dovednosti, dílny pro praktické předměty), přírodní vědy a komunikaci v cizích jazycích, zaměření na moderní metody výuky a práci s digitálními technologiemi, umožnění přístupu ke vzdělání žákům a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality vzdělávání s vazbou na uplatnění žáků na regionálním trhu práce.


Opatření D /IROP/ - Kvalita a dostupnost sociálních a návazných služeb

Opatření se zaměřuje na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v MAS Dolní Morava. Dále bude podporována výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.


Opatření E /IROP/ - Podpora sociálního podnikání

Opatření si klade za cíl podpořit aktivní lidi v regionu a pomoci jim rozjet či rozšířit sociální podnik a přispět tak k zaměstnání osob ze znevýhodněných skupin či pomoci těmto osobám se realizovat. Cílem opatření je zapojit takové občany do venkovské ekonomiky a na druhé straně aktivizovat podnikatele a další subjekty k podnikání se sociálním rozměrem a umožnit tak ohroženým a znevýhodněným skupinám začlenění na trh práce i do společenství obce.Opatření G /OZP/ - Zaměstnanost

Cílem opatření je zlepšení socioekonomických podmínek sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. V souvislosti se zaměstnaností je v území potřeba posílit nabídku terénních služeb sociální prevence a prorodinných opatření s cílem připravit ohrožené skupiny na vstup na trh práce a podpořit zaměstnané rodiče.
Území MAS Dolní Morava je oproti jiným regionům ČR postiženo vysokou mírou nezaměstnanosti. Situace na trhu práce není příliš příznivá. Značnou část nezaměstnaných osob tvoří osoby se zdravotním omezením či rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené.
Opatření má pomoci zejména těmto skupinám. Má za cíl pomoci rodičům pečujícím o děti skloubit pracovní a rodinný život formou podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, které jsou kritických obdobím v zajištění péče o děti.
V rámci oblasti zaměstnanosti předpokládáme důraz na zvyšování kompetencí účastníků z cílových skupin projektů za účelem zlepšení jejich postavení na trhu práce. Cílem je připravit účastníky na měnící se trh práce v území MAS, vybavit je potřebnými kompetencemi k pokud možno dlouhodobému umístění na trhu práce. Pro účastníky z řad cílových skupin je neefektivní a demotivující jen krátkodobé zaměstnání pouze po dobu trvání projektu, např. po dobu čerpání mzdových příspěvků na dotované pracovní místo. Důraz je kladen také na spolupráci místních aktérů na trhu práce.


Opatření H /OZP/ - Podpora sociálního podnikání

Cílem opatření je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života.Fiche I /PRV/ - Nezemědělské podnikání

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Fiše se zaměřuje na agroturistiku - spojení místní výroby a zemědělských produktů s ubytováním, podporu vybraných nezemědělských činností, podporu drobných regionálních výrobců, farem a podniků, zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a další.


Fiche L /PRV/ - Zemědělská infrastruktura

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty  polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.


Fiche M /PRV/ - Konkurenceschopné zemědělství

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.


Fiche N /PRV/ - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací.


Fiche O /PRV/ - Sdílení zařízení a zdrojů

Podpora je zaměřena na spolupráci min. dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo.


Fiche P /PRV/ - Krátké řetězce a místní trhy

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu. Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu.


Fiche R /PRV/ - Protipovodňová a protierozní opatření

V rámci této fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh. Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy. Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.


Fiche S /PRV/ - Spolupráce MAS

Fiche zahrnuje projekt/y spolupráce MAS Dolní Morava s jinými partnery za účelem podpory aktivit definovaných v SCLLD, a to jak na místní úrovni, tak také přeshraničně. Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

Projekt "MAS - MAS Jižní Slovácko - 1" registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000178 je projektem provozního charakteru, jehož cílem je zajistit stabilní administrativní kapacitu MAS. Dále jsou díky němu financovány také některé další výdaje potřebné pro výkon činnosti MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout