• O spolku
  • Přistoupení do MAS
  • Podmínky přijetí členů

Podmínky pro přijetí nových členů


Podmínky přistoupení nových členů upravují platné STANOVY spolku.

§ 3 - Členství

1.   Členství v MAS je dobrovolné. Členové MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.

2.   O přijetí člena rozhoduje valná hromada na základě písemné přihlášky. Zájemce o členství k přihlášce připojí kopii stanov či statutu, výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokumentu prokazujícího subjektivitu, zaměření činnosti a místní působnost daného subjektu a dále uvede svou příslušnost k zájmové skupině vymezené MAS podle své převažující činnosti. Důvodem nepřijetí může být rozpor náplně a cílů s posláním MAS nebo skutečnost, kdy přijetí za člena by mohlo pro MAS znamenat poškození jejího dobrého jména nebo jinou podobnou újmu.

3.   O přijetí členů rozhoduje valná hromada podle pořadí doručení úplných přihlášek jednotlivých zájemců o vznik členství do sídla spolku.

4.   Vznik členství potvrzuje spolek vydáním registračního listu.

5.   Členství zaniká:
      •  vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno do sídla spolku,
      •  vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,
      •  ztrátou právní subjektivity člena nebo spolku.

6.   Člen může být vyloučen:
      •  dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání MAS,
      •  porušuje-li nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil, zejména pokud v řádném termínu neuhradí členské příspěvky stanovené valnou hromadou
      •  způsobil-li svým jednáním MAS nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,

7.   Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků. Pro případ ukončení členství dle výše uvedených bodů bude vypořádání se členem, jehož členství zaniklo provedeno na základě rozhodnutí valné hromady.

§ 4 - Práva a povinnosti člena

1.   Člen má právo:
      •  podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho orgány,
      •  volit a být volen do orgánů spolku,
      •  hlasovat na jednáních orgánů a tím rozhodovat o činnosti spolku,
      •  hlasovat na jednáních orgánů spolku, jichž je členem,
      •  obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení,
      •  při sporných záležitostech obrátit se na kontrolní komisi spolku.

2.   Člen je povinen:
      •  dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy spolku přijaté spolkem a jeho organizačními jednotkami,
      •  plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a jeho organizačních jednotek a své smluvní závazky uzavřené se spolkem,
      •  účastnit se aktivně práce ve spolku,
      •  platit řádně členské příspěvky,
      •  zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS.

Výše ročních členských příspěvků (schváleno na zasedání Valné hromady spolku dne 14.12.2017)

Veřejný sektor (obce) …………………………………..4 000 Kč

Soukromý sektor podnikající (PO, OSVČ)……….1 000 Kč

Soukromý sektor nepodnikající (NNO, FO)……….500 Kč

 

Přihlášky ke členství:

1. přihláška pro obec

2. přihláška pro město

2. přihláška pro fyzické osoby podnikající / nepodnikající

3. přihláška pro právnické osoby podnikající / nepodnikající

 

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout