OPŽP aktuálně ...

MAS Jižní Slovácko rozdělila další finance v území

MAS Jižní Slovácko rozdělila další finance, tentokrát z Operačního programu Životní prostředí. Výborem MAS byly schváleny dva projekty na veřejnou zeleň. Na revitalizované plochy zeleně, novou výsadbu stromů a na kvetoucí záhonky se budou moci těšit obyvatelé Dolních Bojanovic a Tvrdonic. Projekty MAS byly odeslány ke kontrole na řídící orgán a na podzim 2020, případně na jaře 2021 by měly začít realizace.

 opzp

 • Vytvořeno dne .

OPŽP aktuálně

Právě probíhá formální hodnocení žádosti a přijatelnosti výzvy č. 3 - Sídelní zeleň II, kde podali žádost 2 žadatelé a výzvy č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II, kde bohužel nepodal žádost ani jeden žadatel. Tyto výzvy byly ukončeny 6. 1. 2020. Dále bude následovat věcné hodnocění projektů.

Další možnost získání dotace na výsadby v intravilánu i extravilánu z OPŽP budou od února 2020, které bude vyhlašovat Agentura ochrany přírody a krajiny v Brně.

 • Vytvořeno dne .

Seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci 3. a 4. výzvy MAS Jižní Slovácko: Realizace sídelní zeleně II a Realizace ÚSES a protierozních opatření II

 • Vytvořeno dne .

MAS Jižní Slovácko se ke konci listopadu chystá spustit nové výzvy z OPŽP

Výzva č. 3 – Realizace sídelní zeleně II., která bude spuštěna 21.11.2019.

Podporované aktivity:

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Výzva č. 4 – Realizace ÚSES a protierozních opatření II., která bude spuštěna 28.11.2019.

Podporované aktivity:

     Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Obě výzvy budou ukončeny 6. ledna 2020.

Pokud máte záměr využít těchto dotačních možností, neváhejte nás kontaktovat: Ing. Helena Chrástková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 608 061 382

environmental protection 326923 960 720

 • Vytvořeno dne .

Operační program Životního prostředí

Dnešním dnem byly v 15 hodin ukončeny výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to výzva č. 1 – Realizace sídelní zeleně a výzva č. 2 – Realizace ÚSES a protierozních opatření.  V Operačním programu Životní prostředí plánujeme vyhlášení dalších výzev. Informujeme žadatele o nové verzi č. 23 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, která je platná od 27. 8. 2019. Aktuální verzi naleznete zde:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020.

umwelt big

 • Vytvořeno dne .

Upozornění na blížící se termín ukončení příjmu žádostí v rámci OPŽP

Upozorňujeme žadatele, že se blíží konec příjmu žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí do výzvy č. 1 – Realizace sídelní zeleně a výzvy č. 2 – Realizace ÚSES a protierozních opatření. Ukončení příjmu žádostí je 18. 9. 2019 v 15 hodin.

environmental protection 326923 960 720

 • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz