Jak se žije na Slovácku

jihomoravsky kraj

Podpora rozvoje folkloru a tradic na Slovácku v roce 2019

Název akce: Jak se žije na Slovácku

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019, D1 Podpora projektů v oblasti kultury

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Rozpočet projektu:

Výše podpory:                      38 000 Kč            50%

Vlastní zdroje žadatele:      38 000 Kč            50%

 

Celkové náklady projektu: 76 000 Kč

Projekt si kladl za cíl podporu zachování tradic a folkloru na území Jižní Moravy. Území MAS Jižní Slovácko tvoří oblast bohatá na tradice a krásné kroje. Projekt tuto lidovou kulturu podpořil dvěma způsoby:

1) Uspořádáním 2 drobných akcí v Regionálním centru v Hodoníně (tradiční kultura, lidová hudba, představení obcí regionu, jejich krojů a tradic).

2) Pořízením 2 kompletů kroje z oblasti Podluží (1 dívčí a 1 chlapecký), které se nosí ve značné části území MAS.

Vzhledem k rozdílu požadované a vyplacené dotace byl projekt přizpůsoben danému objemu finančních prostředků tak, aby byl žadatel schopen zajistit realizaci projektu včetně své finanční spoluúčasti . 

Akce Jak se žije na Slovácku

V rámci projektu byly uspořádány dvě akce s názvem Jak se žije na Slovácku. Obě akce se uskutečnily v prostorách Regionálního centra v Hodoníně a byly určeny široké veřejnosti.

První z nich se uskutečnila v pátek 18. října 2019 a byla zaměřena na obec Starý Poddvorov.  Ve spolupráci pracovníků MAS s obcí a místními aktéry (paní Veselská a pan Prygl) byl sestaven program a objednáni účinkující. V programu vystoupil pan starosta Ing. Ivo Padalík a přítomným představil obec. O kroji, folkloru a zvycích ve Starém Poddvorově povyprávěla paní Veselská. Tradici vinařství a další řemesla představil pan Josef Prygl. Ve spolupráci s dalšími zapojenými občany Starého Poddvorova proběhla ukázka oblékání kroje, zájemci si mohli kroj vyzkoušet.  V samostatné místnosti se svými pracemi představili řemeslníci a umělci z této obce.  K příjemné atmosféře podvečera velkou měrou přispěla cimbálová muzika Malina ze Starého Poddvorova. 

Druhá akce se uskutečnila v pátek 22.11.2019 a představila obec Mikulčice. Také v této obci byl zaznamenán zájem ze strany obce i zástupců nejrůznějších organizací představit svou obec a život v ní širší veřejnosti. MAS navázala úzkou spolupráci s paní Uhrovičovou, ředitelkou Kulturního domu v Mikulčicích, s panem Osičkou, zástupcem vinařů z Mikulčic a s vedením obce. Ve spolupráci s nimi byli osloveni účinkující a zástupci organizací a spolků, kteří by mohli na akci prezentovat své aktivity. Akce se uskutečnila opět v prostorách Regionálního centra v Hodoníně a těšila se velkému zájmu veřejnosti. V programu se představili jako účinkující Cimbálová muzika z Lužic, Mužský sbor z Mikulčic, Klub seniorů z Mikulčic prezentoval Chalupu Fanoša Mikuleckého, tradice a kroje Mikulčic. Pro návštěvníky předvedli ukázku z loutkového divadla působícího při Chalupě F. Mikuleckého.  Obec Mikulčice představil pan místostarosta Vlašic a dále se v programu představili Slovanské hradiště Mikulčice, Archeologický ústav akademie věd, Muzeum vinařství a zahrádkáři z Mikulčic, Velkomoravský běh, místní vinaře prezentoval pan Osička.

Pořízení krojů

V rámci dotace byly pořízeny krojové součásti slavnostního podlužáckého kroje jak dívčího, tak chlapeckého. Vzhledem k výši dotace nebyly pořízeny celé komplety, ale byly pořízeny zejména ty krojové součásti, o které je v regionu největší zájem. Kroje budou využity k prezentačním příp. výstavním účelům pro jednotlivce či soubory z oblasti Podluží.

Byly pořízeny tyto krojové součásti:

Dívčí kroj:

Košilka ke kroji, podkasák, kasanice, sukně, rukávce molové, kordulka dívčí, pás na mašle, krejzlík, čižmy, mašle, molová sada pro dívku (fjertoch, tacle, obojek)

Chlapecký kroj:

Košile molová, kapesníček, lajbl chlapecký, šáteček, červenice, čižmy, mašle

Vyhodnocení projektu:

Cílem akcí bylo podpořit rozmanitost kulturní nabídky v městě Hodonín, nabídnout místním, okolním obyvatelům i turistům osvětu v oblasti tradiční kultury a folkloru, prezentovat jednotlivé obce v jejich zvycích, krojích a rozmanitosti života. Akce zaznamenaly velký ohlas u široké veřejnosti, nabídly možnost zábavy, zpěvu, tance, osvěty i vzájemného setkávání. Přáním návštěvníků bylo pokračovat v těchto akcích a prezentacích obcí i v dalším roce.

Pořízením krojů byla podpořena oblast kultury ve formě folkloru a místních tradic, posíleno rozvíjení těchto tradic mladou generací, která má takto možnost obléknout kroj, a tak posílit sounáležitost s regionem i pozitivní vztah a úctu k tradicím a folkloru.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz