Obecné informace o SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, Integrované strategie území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

Komunitně  vedený  místní  rozvoj – je  nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy.

Integrovaný akční plán je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.

SCLLD - je implementačním nástrojem Integrované strategie rozvoje území (ISÚ), který integruje priority a požadavky komunity z předmětného území vůči dotačním programům a je tvořen jednotlivými Programovými rámci (které jsou obdobou dnešního Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje  venkova).

IAPRÚ rozpracovává strategii rozvoje na kratší období, obsahuje odsouhlasené projekty, které naplňují cíle ISÚ a určuje zdroje na jejich realizaci (finanční, lidské, technické a další). Při plánování čerpání dotací je přitom potřeba brát v úvahu také vlastní možnosti financování v území. IAPRÚ je aktualizován nejméně jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků akcí a změn vnitřních či vnějších faktorů.

Akční plánování – technika pro participativní plánování rozvoje konkrétního místa (např. veřejného prostranství) s aktivní účastí veřejnosti – obyvatel a dalších uživatelů místa. Proces trvá několik měsíců, příprava zahrnuje mapování, dotazování a sledování místa, vlastní proces pak zpravidla celodenní nebo dvoudenní diskusi. Výsledkem je škála návrhů na vylepšení prostranství konfrontovaná přímo na místě s odborníky (architekty, technika, zástupci veřejné správy apod.).

Cílové skupiny – segment obyvatel, návštěvníků regionu, subjektů podnikajících v daném místě apod., na které má buď proces realizace nebo konečný dopad realizace strategie či konkrétního projektu. Jedná se tedy o konečné uživatele či beneficienty. Definice typů a jejich členění je daná analýzou cílových skupin v daném regionu.

Za zpracování, realizaci a schválení Integrované strategie MAS Dolní Morava na období 2014 - 2020 nese zodpovědnost výbor, který daný proces koordinuje. Taktéž byli zvoleni zástupci do jednotlivých pracovních skupin, se kterými byla projednána tvorba vybraných oblastí. Veškeré výstupy při zpracovávání strategie byly projednávány se širokou veřejností a vybranými externími odborníky, kteří poskytli zpětnou vazbu.

 

PUBLICITA - PLAKÁT

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289

Projekt se zaměřuje na přípravu a realizaci SCLLD pro programové období 2014-2020, konkrétně na aktivity spojené s realizací Strategie (příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD). Aktivitou projektu je také příprava Strategie CLLD pro období 2021- 2027.

Cílem projektu je zlepšit řídící a administrativní schopnosti kanceláře MAS Jižní Slovácko , podporovat aktivizaci občanů na území MAS, podporovat vznik a rozvoj partnerství v území MAS a podporovat dobrovolné činnosti ve všech úrovních a oblastech aktivit obyvatel venkova.

Termín realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2023

Celkový rozpočet projektu: 11 467 921 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

logo eumpmr-page-001 1

PUBLICITA - PLAKÁT

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004495

Projekt se zaměřuje na přípravu a realizaci SCLLD pro programové období 2014-2020, konkrétně na aktivity spojené s realizací Strategie (příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

Cílem projektu je zlepšit řídící a administrativní schopnosti kanceláře MAS Dolní Morava, podporovat aktivizaci občanů na území MAS, podporovat vznik a rozvoj partnerství v území MAS a podporovat dobrovolné činnosti ve všech úrovních a oblastech aktivit obyvatel venkova.

Termín realizace: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018

Celkový rozpočet projektu: 2 289 936 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 logo eumpmr-page-001 1

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout