irop eu

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. 

vyhlašuje ke dni 22.3.2024

Výzvu č. 1 k předkládání Žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021- 2027 s názvem

„1. Výzva IROP 21+ vzdělávání - ZŠ“ s vazbou na výzvu ŘO IROP 48. výzva k předkládání žádostí o podporu, VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD).

 

Celkové způsobilé výdaje jsou 15 282 092,50 Kč (100 %).

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 1 je  14 517 987,88 Kč (95 % dotace).

Míra podpory: 95 % z celkových způsobilých výdajů (EFRR 80 %, SR 15 %).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 350 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.

Kompletně připravený projektový záměr žadatel odešle  na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně
datovou schránkou do datové schránky MAS, ID datové schránky:
z2f397g 
 a to v termínu od 22.3.2024 do 30.4.2024, 12:00 hod.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 1 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 1, který se bude konat dne 12.4. 2024 ve 13:00.

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Kontaktní osoby:

Bc. Jan Neduchal, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Ing. Petra Křivánková Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

irop eu

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. 

vyhlašuje ke dni 4.7.2024

Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021- 2027 s názvem

„2. Výzva IROP 21+ Hasiči“ s vazbou na výzvu ŘO IROP 61. výzva k předkládání žádostí o podporu, HASIČI – SC 5.1 (CLLD).

 

Celkové způsobilé výdaje jsou 12 000 000 Kč (100 %).

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 2 je  11 400 000 Kč (95 % dotace).

Míra podpory: 95 % z celkových způsobilých výdajů (EFRR 80 %, SR 15 %).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.

Kompletně připravený projektový záměr žadatel odešle na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně
datovou schránkou do datové schránky MAS, ID datové schránky:
z2f397g 
 a to v termínu od 4.7.2024 do 4.8.2024, 12:00 hod.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 2 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 2, který se bude konat dne 22.7. 2024 ve 10:00.

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Kontaktní osoby:

Bc. Jan Neduchal, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Ing. Petra Křivánková Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému: stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Celková alokovaná částka je 2 210 302,000 Kč

Příjem žádostí v termínu od 15. 7. 2020 do 30. 9. 2020 do 15.00.

Terminály a parkovací systémy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě

Bezpečnost dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

Celková alokovaná částka je 2 125 231,000 Kč.

Příjem žádostí v termínu od 15. 7. 2020 do 25. 8. 2020 do 15.00.

Terminály a parkovací systémy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě

Bezpečnost dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

Celková alokovaná částka je 4 000 000,000 Kč.

Příjem žádostí v termínu od 28. 6. 2019 do 30. 9. 2019 do 12.00.

Aktivita komunitní centra: Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilu (pouze pro komunitní centra, která poskytují sociální služby podle zákona 108/2006), vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

Celková alokovaná částka pro výzvu č. 7 je 8 219 250,000 Kč

Příjem žádostí v termínu 28. 6. 2019 do 20. 9. 2019 do 12.00.

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému: stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Celková alokovaná částka pro výzvu č. 6 je 1 999 994,000 Kč

Příjem žádostí v termínu od 26. 6. 2019 do 20. 9. 2019 do 12.00.

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 21.11.2018 Výzvu č.5 - Sociální infrastruktura k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 7.000.000,- Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury sociálních služeb, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 14:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019, 14:00 hod.

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 21.11.2018 výzvu č. 4 - Infrastruktura ZŠ k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 12.704.350,- Kč.

V rámci projektu bude podpořena Infrastruktura základních škol.

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)- pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.1.2019, 12:00 hod.

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 21.11.2018 výzvu č. 3 Technika IZS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 18.355.700,- Kč.

Výzva podporuje projekty na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS:  21.11.2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.1.2019, 12:00 hod.

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 28.6.2018 Výzvu č. 2 - Komunitní centra I. k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Na tuto výzvu byla alokována částka 6.000.000,- Kč.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Budou podpořeny projekty na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány. Dále na nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

 DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 28.6.2018 výzvu č. 1 - Sociální podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 4.159.000,- Kč.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Budou podpořeny projekty na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího sociálního podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

 DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Program rozvoje venkova 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí dne 26. 5. 2015.

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova dojde k podpoře českého zemědělství v uvedeném období téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu.

 • Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.
 • Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.
 • Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.
 • Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Základní dokumenty:

IROP CZ RO B C RGB

logoleader lista

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

vyhlašuje 

Výzvu č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

V této výzvě bude možné podpořit zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace a církve. Výzva má za cíl podpoření základních služeb a obnovy vesnic.

Oblasti podpory:

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti:

a)Veřejná prostranství v obcích

b)Mateřské a základní školy

c)Hasičské zbrojnice

e)Vybrané kulturní památky

f)Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

g)Stezky

h)Muzea a expozice pro obce

Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušnéoperace prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic vevenkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li vsouladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 9 je 1 404 255,- Kč.

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fiche Z – Základní služby a obnova vesnic.

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 12.6.2023 do 14.7.2023.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 9 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 9, který se bude konat dne 22.6.2023 v 10:00. 

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Kontaktní osoby:
Ing. Petra Křivánková Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍRUČKY A MANUÁLY:
-- klikněte zde pro stažení všech dokumentů v ZIP --
nebo klikněte níže na vybraný dokument --
Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci, předání na MAS, podání na RO SZIF
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes Portál farmáře
Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis přes Portál farmáře
Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře
Zasílání mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF
Práce s průřezovými přílohami
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Příručka pro publicitu
Podání Žádosti o platbu PRV 2014-2020
Doplnění Žádosti o platbu PRV 2014-2020

Prohlášení o kategorii podniku:
Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře
Příkladový manuál pro vyplnění Prohlášení o kategorii podniku
Příručka k definici mikro, malých a středních podniků vč. příkladů
Pět základních principů při posuzování vazeb mězi dvěma podniky

logoleader lista

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. 

vyhlašuje

Výzvu č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

V této výzvě je možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce a spolky. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků a zlepšení základních služeb a obnovu vesnic.

Celková alokovaná částka dotace pro 8. výzvu PRV je 11 047 118,-

 

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Z – Základní služby a obnova vesnic

 

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 21.4.2022 do 31.5.2022.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 8 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

 

Pro zájemce o dotaci bude připraven seminář k vyhlášené výzvě, který se bude konat 2.5.2022 v 13:00.

 

 V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Kontaktní osoba: Ing. Petra Křivánková, Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PŘÍRUČKY A MANUÁLY:
-- klikněte zde pro stažení všech dokumentů v ZIP --
nebo klikněte níže na vybraný dokument --
Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci, předání na MAS, podání na RO SZIF
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes Portál farmáře
Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis přes Portál farmáře
Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře
Zasílání mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF
Práce s průřezovými přílohami
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Příručka pro publicitu
Podání Žádosti o platbu PRV 2014-2020
Doplnění Žádosti o platbu PRV 2014-2020

Prohlášení o kategorii podniku:
Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře
Příkladový manuál pro vyplnění Prohlášení o kategorii podniku
Příručka k definici mikro, malých a středních podniků vč. příkladů
Pět základních principů při posuzování vazeb mězi dvěma podniky

logoleader lista

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

vyhlašuje 

Výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

V této výzvě bude možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce a spolky. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků a zlepšení základních služeb a obnovu vesnic.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 7 je  3.967.071,- Kč

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Z – Základní služby a obnova vesnic

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 1.4.2021 do 14.5.2021.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 7 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na online Seminář k vyhlášené Výzvě č. 7, který se bude konat dne 15.4.2021 v 10.00. Přístup na online seminář bude žadatelům zaslán den před konáním online semináře, tedy 14.4.2021 na základě závazné přihlášky na seminář.

Kontaktní osoby:
Ing. Blanka Přidalová, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petra Křivánková, tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍRUČKY A MANUÁLY (klikněte pro stažení):

Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes portál farmáře
Zjednodušený postup pro podání hlášení o změnách přes portál farmáře
Postup pro nastavení emailové komunikace za účelem informování žadatele
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Příručka pro publicitu

logoleader lista 

Informace ke zrušení výzvy č. 6 PRV

Výzva byla zrušena po dohodě se SZIF a Ministerstvem zemědělství. Připravuje se vyhlášení 7. výzvy PRV v předpokládaném termínu 1.4.2021.

logoleader lista 

Informace ke zrušení plánované výzvy č. 5 PRV

Vyhlášení 5. výzvy v PRV bylo plánovano dne 10.3.2021. Před samotným vyhlášením 5. výzvy byly obdrženy zcela zásadní informace, na jejichž základě Výbor MAS, po nezbytné konzultaci se SZIF a Ministerstvem zemědělství, rozhodl o okamžitém zrušení plánované 5. výzvy PRV a navrhl vyhlášení nové 6. výzvy PRV v předpokládaném termínu 1.4.2021.
Do nové výzvy bude navíc zařazena také Fiche Z – Základní služby a obnova vesnic.
Věříme, že tímto krokem, a souvisejícím posunutím vyhlášení další plánované výzvy na nový termín 1.4.2021, bude umožněno vyčerpání všech naší MAS svěřených prostředků z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020.
Bližší informace vám sdělí kancelář MAS Jižní Slovácko.

znění zrušené výzvy níže


Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

vyhlašuje 

Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

V této výzvě budou podpořeni zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 5 je  3.606.216,- Kč

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 10.3.2021 do 20.4.2021.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 5 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na online Seminář k vyhlášené Výzvě č. 5, který se bude konat dne 25.3.2021 v 10.00. Přístup na online seminář bude žadatelům zaslán den před konáním online semináře, tedy 24.3.2021 na základě závazné přihlášky na seminář.

Kontaktní osoby:
Ing. Blanka Přidalová, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petra Křivánková, tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍRUČKY A MANUÁLY (klikněte pro stažení):

Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes portál farmáře
Zjednodušený postup pro podání hlášení o změnách přes portál farmáře
Postup pro nastavení emailové komunikace za účelem informování žadatele
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Příručka pro publicitu

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlašuje 

Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

V této výzvě bude možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce a spolky. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků a zlepšit základní služby a obnovu vesnic.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 4 je 11 514 361,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Z - Základní služby a obnova vesnic

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 10. 08. 2020 do 09. 09. 2020.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 4 najdete níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 4, který se bude konat dne 13. 08. 2020 v 10.00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Křivánková, tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍRUČKY A MANUÁLY:

Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes portál farmáře
Zjednodušený postup pro podání hlášní o změnách přes portál farmáře
Postup pro nastavení emailové komunikace za účelem informování žadatele
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle velikosti
Praktický příklad pro vyplnění prohlášení o kategorii podniku
Příručka pro publicitu



Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlašuje dne 6.6.2019

Výzvu č. 3 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

V této výzvě bude možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 3 je 9.749.530,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
L – Zemědělská infrastruktura
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
O - Sdílení zařízení a zdrojů
P - Krátké řetězce a místní trhy

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 6. 6. 2019 do 8. 7. 2019.

Struktura opatření SCLLD MAS Jižní Slovácko na období 2014 - 2020

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 3 najdete níže v sekci dokumenty...

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 3, který se bude konat dne 24.6.2019 v 10.00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Křivánková, Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 6.4.2018

Výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 7.672.000,- Kč.

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
I – Nezemědělské podnikání
R - Protipovodňová a protierozní opatření

Vzory příloh a další dokumenty k výzvě č. 2 najdete zde.

Příjem žádostí probíhá od 9. 4. 2018 do 7. 5. 2018 15 hodin zasláním Žádosti včetně příloh přes Portál Farmáře.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené výzvě č. 2 PRV, který se bude konat 18.4.2018 v 16.00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Křivánková, Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Struktura opatření SCLLD MAS Dolní Morava na období 2014 - 2020

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 15.12.2017

Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Aktuálně jsou vyhlášeny:
Fiche I - Nezemědělské podnikání,
Fiche M – Konkurenceschopné zemědělství,
Fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Celková alokace na tuto výzvu je 11.500.000,- Kč.

Struktura opatření SCLLD MAS Dolní Morava na období 2014 – 2020

irop eu

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. 

vyhlašuje ke dni 20.3.2024

výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021- 2027 s názvem "1. Výzva OP TAK – Technologie pro MAS" s vazbou na výzvu ŘO - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

V této výzvě bude možné podpořit zejména malé a střední podnikatele. Výzva má za cíl podpořit:

• Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
• Pořízení výrobních strojů a zařízení.

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Způsobilé výdaje
• Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
• Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
• Služby (např. web, cloud, online prvky)

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 1 je 6 570 000 Kč.

Míra podpory: 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 Kč (dotace 125 000 Kč)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 140 000 Kč (dotace 1 070 000 Kč)

Kompletně připravený projektový záměr žadatel odešle  na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a současně
datovou schránkou do datové schránky MAS, ID datové schránky:
z2f397g 
 a to v termínu od 20.3.2024 do 30.4.2024, 12:00 hod.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 1 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 1, který se bude konat dne 12.4. 2024 ve 14:00.

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Kontaktní osoby:

Bc. Jan Neduchal, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Ing. Petra Křivánková Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

irop eu

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. 

vyhlašuje ke dni 29.5.2024

Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP).
Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027.

 

Datum vyhlášení výzvy: 29. května 2024

Datum zahájení příjmu žádostí: 29. května 2024

Datum ukončení příjmu žádostí: 15. července 2024

Termín finálního podání žádosti na RO SZIF: 30. září 2024

 

Fiche 4: Podnikání malých a středních podniků  

 • Alokace dotace: 12 500 000 ,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 2 000 000,- Kč
 • Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 4 na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 30.

Fiche 5: Základní služby a obnova obcí

 • Alokace dotace: 7 000 000,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 1 500 000,- Kč
 • Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 20

Fiche 6: Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Alokace dotace: 1 500 000 ,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 1 500 000,- Kč
 • Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 6 na tomto odkaze.
 • Minimální počet dosažených bodů v preferenčních kritériích je 20.

Procesní dokumenty 

Podporované oblasti

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků

 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí

 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • Lesní a polní cesty
 • Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 • Stezky v lese i mimo les
 • Drobné památky v krajině

Semináře pro žadatele – pozvánka na semináře 

Důležité informace

Společné podmínky pro všechny oblasti podpory:

 • Projekt je realizován na území Místní akční skupiny Jižní Slovácko. Místem realizace projektu se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny předměty projektu. V případě, že je umístěn na více místech, žadatel uvede všechna místa realizace projektu do Žádosti o dotaci. V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci.
 • Projekt je v souladu s SCLLD Místní akční skupiny Jižní Slovácko.
 • Doba udržitelnosti, tj. lhůta vázanosti projektu na účel projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.
 • Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu; 
 • Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.
 • Realizace projektu nejpozději do dvou let nebo dle nastavení preferenčního kritéria od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
 • Žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi;
 • Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data předložení žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel; 
 • Za danou Fichi v dané Výzvě MAS bude možné administrovat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele
 • Příjemce prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem, ve kterých je uvedeno místo realizace) při kontrole na místě předložením příslušných dokumentů (výpis z katastru, nájemní smlouva smlouva o zřízení věcného břemene …).

Způsobilé výdaje

 • Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
 • Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci na MAS. Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace).
 • příjemce dotace je povinen hradit výdaje související s realizací projektu jen prostřednictvím vlastního bankovního účtu;
 • hotovostní platbou lze uhradit max. 100 000 Kč výdajů projektu; 
 • Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je stanovena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše:
  1. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS CZ a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lhůtě pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového řízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy s dodavatelem. V případě, že některá/é položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V případě, že se příslušná položka v katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase,
  2. částky stanovené ve znaleckém posudku (vypracování znaleckého posudku může v případě potřeby zadat SZIF),
  3. limitů (pokud jsou stanoveny).

Nezpůsobilé výdaje projektu

 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – za nepoužitý majetek (stroje a zařízení, dopravní prostředky) lze považovat takový movitý majetek, který byl vyroben v období tří let před rokem registrace Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice;
 • nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování;
 • technologie sloužící k výrobě elektrické energie;
 • investice do zalesňování, chovu včel, klecových chovů;
 • bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté
 • nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv
 • jakékoli závlahové systémy, studny včetně průzkumných vrtů;
 • intervenční sklady;
 • nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu (vozidla kategorie M);
 • provozní náklady včetně spotřebního materiálu;
 • technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • lis na hrozny,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátory),
  • filtr na víno;
 • technologii zpracování medu uvedenou v příloze č. 5–8 nařízení vlády č. 53/2023 Sb.;
 • výdaje týkající se rybolovu a jeho produktů, akvakultury, zpracování jejich produktů a jejich uvádění na trh;
 • případně další výdaje uvedené ve Specifických podmínkách Pravidel.

Výběr dodavatele

Při výběru dodavatele je žadatel povinnen postupovat dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek.

 

Přímý nákup

Žadatel nakupuje přímo u zvoleného dodavatele. Doporučujeme mít jednu referenční nabídku z doby podávání žádosti o dotaci (pro určení výše výdajů). Také doporučujeme mít k dispozici porovnání srovnatelných produktů, služeb jako doklad realizace nákupu za ceny v místě a čase obvyklé – např. veřejné nabídky z internetu, ceníkové podklady, e-mailové nabídky. Dokládání dokumentů až při podání žádosti o platbu. Seznam dokládaných příloh zde.

Cenový marketing

Vytvoření tabulky s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tyto údaje se vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci ještě před podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Seznam dokládáaných příloh zde.

Střet zájmů

V případě, že žadatel pořizuje zakázku prostřednictvím přímého nákupu nebo cenového marketingu, nesmí vyzvat osobu blízkou (§22,zákonač.89/2021Sb.,občanskýzákoník) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem.
Za propojenou osobu se pro tyto účely považuje např. právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je pro žadatele osoba blízká a/nebo osoba,která je osobou blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu žadatele, rovněž i osoba, která je členem orgánu obce jako žadatele nebo osoba blízká členu orgánu obce (např. zastupitel, starosta nebo jejich osoby blízké).
Pokud se žadatel domnívá, že může vůči němu personálně či majetkově propojený subjekt/osoba podat potenciálně výhodnou nabídku,musí zakázku vyhlásit v otevřené hospodářské soutěži.

Seznam již podpořených projektů + Počet obyvatel

Seznam všech podpořených projektů ze strany MAS v programovém období 2014-2020 ke dni vyhlášení výzvy pro potřeby kritéria „Projekt prvožadatele“ na tomto odkaze.

Počet obyvatel pro potřeby seřazení projektů při shodném počtu bodů na tomto odkaze.

 

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 1, který se bude konat dne 18.6. 2024 v 10:00 hod v prostorách zasedací místnosti Regionálního centra Hodonín, Masarykovo nám. 27.

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Kontaktní osoby:

Bc. Jan Neduchal, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Ing. Petra Křivánková Ph.D., tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Naše MAS byla úspěšná s žádostí o rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o oblast životního prostředí.

Otevřela se tak příležitost, rozdělit až 10.000.000,- Kč na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu na území MAS Dolní Morava.

Výzvy MAS Dolní Morava budou vyhlášeny začátkem února 2019. Předpokládaný termín ukončení výzev je v září a říjnu 2019.


Aktuálně vyhlášené výzvy v programu OPŽP

Výzva č.1 - Realizace sídelní zeleně

Výzva č.2 - Realizace ÚSES a protierozních opatření


Sídelní zeleň – alokace dotace z fondu EU: 2.899.500,- Kč

Dotace 60% na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků v intravilánu obce.

Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, ...

 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 3.000.000,- Kč

Realizace ÚSES – alokace dotace z fondu EU: 3.600.000,- Kč

100% dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

 • plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
 • zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
 • zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě

80% dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

 • doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin,
 • rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby,
 • obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
 • založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů
 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 3.000.000,- Kč

Protierozní opatření – alokace dotace z fondu EU: 3.500.000,- Kč

80% dotace na opatření zamezující vodní erozi

 • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku
 • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
 • preventivní opatření

80% dotace na opatření zamezující větrné erozi

 • obnova či zakládání větrolamů
 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 3 000.000,- Kč

 V případě zájmu o více informací, se neváhejte obracet na kancelář MAS Dolní Morava z.s., Masarykovo náměstí 115/27, Hodonín 695 01.

Ing. Helena Chrástková, tel.: 608 061 382, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci vyhlášení výzev budeme pořádat také semináře pro žadatele


Informace o OPŽP

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

 • zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • odpady a materiálové toky,
 • ekologické zátěže a rizika,
 • ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 • energetické úspory.

Výzva je otevřena do 18.9.2019

Priortiní osa - 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl - 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Chrástková, projektový manažer pro realizaci SCLLD, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 608 061 382

Kancelář:Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín

Výzva je otevřena do 18.9.2019

Priortiní osa - 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl - 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Chrástková, projektový manažer pro realizaci SCLLD, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 608 061 382

Kancelář:Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín

Číslo výzvy: 139/05_18_128/CLLD_16_01_070

Datum vyhlášení výzvy: 21. 11. 2019 ve 12.00

Datum ukončení výzvy: 06. 01. 2020 v 15.00

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 899 500 Kč.

Ing. Helena Chrástková, projektový manažer pro realizaci SCLLD, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 608 061 382

Kancelář:Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín

Číslo výzvy: 114/05_18_127/CLLD_16_01_070

Datum vyhlášení výzvy: 28. 11. 2019 ve 12.00

Datum ukončení výzvy: 06. 01. 2020 v 12.00

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 1 697 475 Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 3 500 000 Kč.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Řídicím orgánem OP Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • dalšího vzdělávání,
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti,
 • sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy níže naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev MAS Dolní Morava k předkládání žádostí do Operačního programu zaměstnanost a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. Témata výzev MAS Dolní Morava naleznete v odkaze Opatření SCLLD.

Pro konzultaci Vaši projektových záměrů kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava Ing. Blanku Přidalovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 775004582

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlašuje dne 16. 5. 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Podpora zaměstnanosti. 

V rámci skupiny aktivit Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti jsou cílovou skupinou zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby. Případně lze zvolit i dílčícílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, jako např. uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce atd.

Na tuto výzvu byla alokována částka 3.199.500,- Kč.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 5. 2019
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 5. 2019, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2019, 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Z finanční alokace 1,3 milionu korun byly podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 14:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2018, 14:00 hod.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Dokumenty OPZ

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 17.4.2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání.

V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání. Byly podporovány cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života.

Na tuto výzvu byla alokována částka 2 miliony korun.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 17.4.2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17.4.2018, 4:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8.8.2018, 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlašuje dne 16. 5. 2019 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření. 

Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti (např. manželské a rodinné poradny, poradny pro oběti domácího násilí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, flexibilní formy zaměstnávání). Škála opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.

Na tuto výzvu byla alokována částka 5.300.375,- Kč.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 5. 2019
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 5. 2019, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 6. 2019, 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlašuje dne 16. 5. 2019 Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání.

Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji. Zcela zásadní je zapojení lokálních stakeholderů do činnosti sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Pro soci-ální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvyšování veřejného prospěchu. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.

Na tuto výzvu byla alokována částka 1.022.350,- Kč.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 16. 5. 2019
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 5. 2019, 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 6. 2019, 12:00 hod

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Připravuje se...

Připravuje se...

Název projektu: Stavební úpravy školní dílny ZŠ Lužice

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010902

Žadatel: Obec Lužice

Výzva: 4. IROP Infrastruktura ZŠ

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 234 824,14 Kč

Částka dotace: 2 123 082,93 Kč

Doba realizace: 2.5.2014 – 30.9.2019

Cíl projektu: Cílem projektu bylo přesunutí  učebny dílen do areálu školy včetně vybavení pracovními pomůckami. Dále byla součástí projektu rekonstrukce toalet pro imobilní.

20190605 081831
20190805 132942
IMG 20190924 080343
IMG 20190924 080456
IMG 20191017 075348
IMG 20191017 075357
IMG 20191017 075608

Zařazení OPŽP do SCLLD.

Změna finančního plánu IROP pro 2019.

Změna fin. plánu IROP 2020, změna fin. plánu PRV, zařazení nové fiche Z Základní služby a obnova vesnic.

MAS Jižní Slovácko vyhlašuje grantový program "Malý Leader 2020" na podporu dětských folklorních souborů z území MAS Jižní Slovácko.
Tento grantový program je podpořen z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 částkou 25.000,- Kč a stejnou částkou je také spolufinancován z rozpočtu Místní akční skupiny Jižní Slovácko.


Alokace na výzvu:                     50 000,- Kč
Maximální výše podpory:           5 000,- Kč/1 projekt
Procentuální výše dotace:             100% způsobilých výdajů


PODPOROVANÉ OBLASTI:

- drobné vybavení souboru pro opakované využití
- pořízení rekvizit, drobných doplňků pro vystoupení
- pořízení krojových součástí

Příjem žádostí probíhá do pátku 06.11.2020.

jihomoravsky kraj

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z.s.

vyhlašuje výzvu na podporu aktivit v rámci programu

 „LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko“

CÍL VÝZVY:
Cílem výzvy je zajištění základních životních potřeb, podpořit kvalitu života v obcích a zachování kulturního dědictví ve formě tradice vinařství v území Místní akční skupiny Jižní Slovácko postižené přírodní katastrofou dne 24.6.2021.

PODPOROVANÉ OBLASTI:
A)
podpora obnovy majetku členů spolku MAS Jižní Slovácko a žadatelů podpořených ve výzvách MAS v programovém období 2014-2020.
B) podpora obnovy vinných sklepů fyzických osob

DOBA REALIZACE AKCE:
Výdaje jsou uznatelné od 25.6.2021, akce může být realizována do 31.8.2022.

Úplný text výzvy a další informace najdete v dále přiložených dokumentech.

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

Projekt "MAS - MAS Jižní Slovácko - 1" registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000178 je projektem provozního charakteru, jehož cílem je zajistit stabilní administrativní kapacitu MAS. Dále jsou díky němu financovány také některé další výdaje potřebné pro výkon činnosti MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout