• Život na dolním toku Moravy

Život na dolním toku Moravy

Realizace projektu začala dne 1.8.2010. Na koordinaci realizace projektu byl vyčleněn zaměstnanec MAS – Ondřej Gibala. První připravovanou aktivitou byla akce „Podzim na Dolní Moravě“ pro jejíž uskutečnění byla v rámci fyzické přípravy vybrána z technických důvodů jako nejvhodnější lokalita areálu Slovanského Hradiště v Mikulčicích. Termín realizace tohoto úvodního setkání byl po dohodě s vedením ZŠ posunut z plánovaného 24.9. na pátek 1.10.2010. Byl sestaven organizační tým akce ve složení:  Ing. Josef Smetana, Ondřej Gibala, Patrícia Juráňová, Eliška Tesaříková (všichni za stranu českého partnera), Marcela Antálková (za slovenského partnera). V rámci průběhu příprav bylo uskutečněno pět přípravných jednání členů organizačního týmu. Byl tak připraven detailní program dne spolu s časovým harmonogramem a podrobnou náplní jednotlivých disciplín. Byli také zajištěni lektoři jednotlivých tématických disciplín. Byly osloveny všechny školy na území MAS a v ZŠ v Brodském s nabídkou účasti žáků na tomto prvním přeshraničním setkání.
Podzimního setkání dětí se zúčastnili žáci ze ZŠ v obcích Hovorany, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec (na straně českého partnera projektu) a ZŠ Brodské (na straně slovenského partnera projektu). Přípravný organizační tým se dohodl na účasti max. 3 až 4 dětí za jednu základní školu na české straně a max. 16 dětí na straně slovenského partnera. Výběr konkrétních žáků byl ponechán na vedení příslušné ZŠ s předpokladem, že vybraní žáci mají dlouhodobě intenzivnější vztah ke kulturním aktivitám a výtvarnému umění a toto setkání bude pro ně znamenat prohloubení již získaných poznatků z výtvarných či uměleckých oborů. Dále bylo realizačním týmem zajištěno občerstvení účastníků a doprava dětí. Také byl zajištěn nutný materiál pro jednotlivá stanoviště včetně terénního průzkumu lokality hradiště s rozvržením činností. Byla připravena také mokrá varianta. Materiál pro první setkání byl zvětší části zajištěn formou bezplatného poskytnutí od dodavatel. Byly připraveny a zástupci obou přeshraničních partnerů parafovány pamětní listy pro jednotlivé účastníky a pro zúčastněné základní školy.

První společné setkání se uskutečnilo v pátek 1. října 2010 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích a zúčastnilo se ho 40 dětí z 11 českých škol a 16 dětí ze školy přeshraničního partnera v Brodském (SK). Účastníky přivítali Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava a také Mgr. Alena Kotásková, místostarostka obce Mikulčice a Marcela Antálková zástupce přeshraničního partnera. Poté vedoucí Slovanského hradiště PhDr. František Synek za pomoci multimediální projekce představil historii osídlení Velké Moravy a Slovanského hradiště. Dalším přednášejícím byl PhDr. Marian Mazuch, který přímo nad probíhajícími archeologickými pracemi v terénu dětem popsal práci archeologů a postupy archeologického průzkumu.
Následovalo rozdělení žáků do pracovních skupinek, které se postupně vystřídaly na čtyřech  stanovištích. Do skupin byli žáci rozděleni tak, aby v každé ze z nich byli zastoupeni žáci slovenského partnera a mohli se tak vzájemně více poznat a spolu komunikovat. Na prvním stanovišti se děti seznámily se staroslovanským písmem „hlaholicí“, kterou si mohly děti vyzkoušet rýt do povoskovaných destiček a dále si děti prohlédly staroslovanské šperky. Na druhém stanovišti děti pod odborným dohledem pracovaly z korálky, z nichž tvořily zajímavé ozdoby a šperky. Na dalším stanovišti děti malovaly a snažily se zachytit na papír okolní krajinu a zážitky z přednášek o historii slovanského hradiště. Na čtvrtém stanovišti dětem představil a přiblížil poslání myslivosti předseda OMS Hodonín Ing. Radovan Mančík, zde si děti mohly také osahat shozené paroží a prohlédnout lovecké zbraně. Po společném obědě se děti rozdělily do dvou nových skupin. V přednáškovém sále Slovanského hradiště představil první polovině dětí poslání a cíle Biosferické rezervace Dolní Morava o.p.s. její ředitel Ing. Jan Vybíral. Děti shlédly krátký film a následně diskutovaly o možnostech a potřebě ochrany lužních lesů a krajiny. Druhá polovina dětí shlédla ukázku předení ovčí vlny na klasickém kolovrátku a také si téměř všechny děti samy vyrobily drobný předmět z ovčí vlny. Následně se děti na stanovištích prostřídaly. Po ukončení práce si děti nad připraveným ohněm opekly špekáček a trochu se občerstvily. Následovalo slavnostní ukončení, předání pamětních listů podepsaných zástupci obou přeshraničních partnerů všem žákům a zúčastněným školám, společné foto u hlavní budovy a poté se děti rozloučily a odjely přistavenými autobusy.

V období ledna a části února 2011 probíhala příprava fotografické a výtvarné soutěže. Spolu se zástupkyní slovenského partnera pí. Marcelou Antálkovou byly upraveny a reálně sestaveny jednotlivé dílčí disciplíny a kategorie soutěže. Byl připraven informační dopis a textová výzva k vyhlášení soutěže. Dále byly informovány jednotlivé základní školy v území členských obcí MAS Dolní Moravy a v obci Brodské. Dne 21.2.2011 byl zaslán informační dopis na ZŠ a uveřejněna výzva na stránkách MAS Dolní Moravy. Od tohoto data mohli žáci ZŠ až do 9.5.2011 předkládat do kanceláře MAS své fotografické a výtvarné práce. Výtvarná soutěž byla vyhlášena na téma 1) Příroda lužního lesa a 2) Víno, folklor, tradice, pro kategorie 1. - 5. třída ZŠ a 6. – 9. třída ZŠ. Na stejná témata byla vyhlášena i soutěž fotografická. Ta však byla pouze pro kategorii 6. – 9. třída ZŠ. Hotové výtvarné a fotografické práce zasílaly ZŠ v průběhu termínu do kanceláře MAS. Byla provedena jejich evidenci a příprava na hodnocení. Hodnocení obdržených prací bylo provedeno v pondělí 16.5.2011 v odpoledních hodinách. Hodnocení se účastnili všichni lektoři jednotlivých mini-dílniček a zástupkyně přeshraničního partnera pí. Antálková. Výsledek hodnocení je zveřejněn v tištěné publikaci a prezentačním DVD a publikován také na www. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vernisáž se uskutečnila v pátek 20.5.2011 v odpoledních hodinách ve Tvrdonicích. Tohoto vyhlášení se zúčastnila většina výherců jednotlivých kategorií, kterým byly z rukou zástupců obou partnerů předány ceny získané bezplatně od sponzorů.

V období ledna až května 2011 také probíhala příprava „Jarní výtvarné a řemeslné dílny“. Původní termín konání této dílny byl stanoven na 6.6. až 10.6.2011. Tento termín musel být vzhledem k dostupnosti areálu ve Tvrdonicích změněn kvůli konání Tvrdonských národopisných slavností na termín 16.5. až 20.5.2011. Organizačním týmem byl připraven program a návrh aktivit (mini-dílniček) týdenní dílny. Byla také projednána a schválena podoba pozvánek, plakátů, obsah a organizační zajištění mini-dílniček, lektoři, příprava zázemí v areálu, harmonogram účasti jednotlivých ZŠ, svozový plán, vzhled publikace a DVD, počty účastníků za jednotlivé ZŠ a informační zprávy o realizaci. Dále zajištěn komunikace s vedením ZŠ, svoláván přípravný tým akce, sestaven soupis předpokládaných účastníků z řad ZŠ, zpracována a vyladěna náplň a obsah dílny, zajištěni lektoři vzhledem k jednotlivým činnostem, zajištění dodavatelé služeb v návaznosti na cíle projektu, dodavatelé technického zařízení, zajištěna doprava a svozový plán s harmonogramem, občerstvení, ubytování a zázemí pro jednotlivé aktivity, dále dodavatelé materiálu, dodavatelé jednotlivých částí publicity projektu (pozvánky, plakáty, DVD, tištěné publikace, propiska a triku s potiskem). Pozvánka a informační zpráva byly zaslány všem regionálním médiím.Realizační tým v návaznosti na komunikaci ze ZŠ se dohodl na účasti 3 až 4 ZŠ po cca 15 dětech v jednom dnu na české straně a cca 15 dětí na straně slovenského partnera pro každý den dílny. Výběr konkrétních žáků byl opět ponechán na vedení příslušné ZŠ.

Týdenní Jarní výtvarná a řemeslná dílna se uskutečnila v přírodním amfiteátru v týdnu od 16. do 20. května 2011. V rámci této dílny si mohly děti vyzkoušet své dovednosti a rozšířit své zkušenosti. Bylo vytvořeno 6 „mini-dílniček“ tak, aby alespoň jedna z nich byla aktivně personálně zajištěna slovenským přeshraničním partnerem, s těmito jednotlivými dovednostmi a jejich garanty:
1. Pečení a zdobení perníčků  -   lektor - Lucie Zugarová
2. Tvorba papírových tašek -  lektor - Iva Novotná
3. Pletení žil z pedigu -  lektor - Milan Hurtík
4. Výroba textilních koláží -  lektor - Marcela Antálková, SK (zástupce přeshraničního partnera)
5. Tvorba z přírodních materiálů  -  lektor -  Mgr. Věroslava Hesová
6. Dřevořezba – lektoři - zástupkyně Střední školy řezbářské v Tovačově, vedoucí Adéla Vaculíková, a realizační tým Aneta Piňosová, Barbora Piňosová a Monika Kovaříková.

Každý z 344 zúčastněných žáků ze 14 základních škol si prošel všemi těmito mini-dílničkami. V rámci dílny se prostřídali žáci ZŠ Podluží a Hodonínska: ZŠ Čejkovice, ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, ZŠ Hrušky, ZŠ a MŠ Ladná, ZŠ Lanžhot, ZŠ a MŠ Lužice, ZŠ a MŠ Mikulčice, ZŠ Moravský Žižkov, ZŠ a MŠ Prušánky, ZŠ Rohatec, ZŠ a MŠ Starý Poddvorov, ZŠ Tvrdonice, ZŠ a MŠ Týnec a ZŠ v obci Brodské (SK). Žáci ze ZŠ v obci Brodské (SK) se účastnili Jarní výtvarné a řemeslné dílny každý realizační den, aby všechny české děti měly možnost se slovenskými dětmi seznámit a konfrontovat. Děti byly vždy cíleně rozvrženy do jednotlivých pracovních skupin v zastoupení všech účastněných ZŠ (včetně přeshraniční) pro každý příslušný den dílny. Všichni účastníci jarní dílny obdržely po absolvování dne pamětní list podepsaný zástupci obou přeshraničních partnerů. Každá zúčastněná ZŠ obdržela také pamětní list. V pátek 20. května po ukončení Jarní výtvarné a řemeslné dílny bylo provedeno krátké vyhodnocení prací zhotovených během týdenní dílny. Hodnocení se účastnili všichni lektoři mini-dílniček, starostka obce Brodské (SK) Anna Krídlová, předseda svazku obcí Region Podluží a starosta obce Lužice u Hodonína Ing. Jaroslav Kreml, starosta obce Tvrdonice Zdeněk Tesařík a předseda MAS Dolní Morava, o.s. Ing. Josef Smetana.

Poté následovalo slavnostní ukončení Jarní výtvarné a řemeslné dílny. V rámci slavnostního ukončení vystoupily také národopisné soubory ze Starého Poddvorova a Tvrdonic a také soubor přeshraničního partnera z obce Brodské – Brodčánek. Dále byly v rámci slavnostního odpoledne vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií výtvarné a fotografické soutěže. Při slavnostním ukončení dílny byl také zhodnocen průběh týdenní řemeslné a výtvarné dílny. Následovala vernisáž prací, které byly v rámci dílny zhotoveny a také prací obdržených v rámci vyhlášené výtvarné a fotografické soutěže. Všechny práce žáků základních škol Podluží a Hodonínska byly vystaveny na Slovácké chalupě ve Tvrdonicích, a bylo je možné shlédnout také v rámci Tvrdonských národopisných slavností, které se konaly 3. až 5. června 2011.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz