Aktuálně z MAS

JMK vyhlašuje dotace pro rok 2021 - Obce

Žádosti o dotace je možné podávat od 15.2.2021 od 8:00 hod.

 

Nové dotace pro OBCE JMK vyhlásil v oblastech:

Životní prostředí

 • Vodní hospodářství - průběžný termín podávání žádostí (oblast vodárenství, odkanalizování a čištění odpadních vod, snížení povrchových vod) - Celková alokace = 50 mil. Kč, příjemcem může být obec nebo DSO
 • Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče - termín podání do 6.8.2021 do 14:00 (Dotační tituly - Zadržení vody v krajině; Následná péče o zeleň; Projektová dokumentace; Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn) - Celková alokace = 20 mil. Kč, příjemci můžou být obce, DSO, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, veřejnoprávní instituce, církve a drobní zemědělští podnikatelé
 • Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - termín podání do 1.3.2021 do 17:00, celková alokace = 1 mil. Kč, min. výše dotace na jeden projekt 20 tis. Kč, maximální 80 tis. Kč, příjemcem můžou být obce v JMK, DSO, školy, NNO

Rozvoj venkova

 • Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; Podpora vybraných aktivit místních akčních skupin - regionální značky; Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě - Celková alokace = 48 mil. Kč, příjemcem může být obec do 3 tis. obyvatel a MAS.
 • Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly - Prezentace vinařství a vinohradnictví; Prezentace ovocnářství a zelinářství) - Celková alokace 1,5 mil. Kč, minimální výše dotace na produkt 25 tis. Kč, maximální 100 tis. Kč, příjemcem můžou být obce, svazky obcí, veřejně prospěšné společnosti a spolky.
 • Podpora provozu venkovských prodejen - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (podpora zachování provozu obchodu s potravinami v malých obcích) - Celková alokace = 3 mil. Kč, min. výše dotace na jednu akci 25 tis. Kč, maximální 70 tis. Kč, příjemcem mohou být obce do 750 obyvatel.

Cestovní ruch

 • Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry) - Celková alokace 2,1 mil. Kč, min. výše dotace na projekt činí 25 tis. Kč, maximální 50 tis. Kč (100 tis. kč v případě více certifikovaných provozoven TIC), příjemcem mohou být fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující certifikované turistické informační centrum na území JMK.

Územní plánování

 • Dotace obcím na zpracování územních plánů - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, celková výše alokace: 7,6 mil. Kč, min. výše podpory na projekt 200 tis. Kč, maximální výše podpory je 50% podíl celkových uznatelných výdajů projektu, příjemcem může být obec v JMK, která se rozhodla pořídit a vydat ÚP/změnu ÚP, v případě změny ÚP je však podmínkou, že obec v ní bude řešit nadmístní problematiku.

Regionální rozvoj

 • Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy - termín podání žádosti do 6.8.2021 do 14:00 (dvě kola výzev), (dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního charakteru v souladu s dotačním programem. Je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla poskytnuta), celková výše alokace 10 mil. Kč, maximální výše dotace na projekt 1 mil. Kč, na projektovou dokumentaci maximálně 150 tis. Kč, příjemcem dotace může být obec, DSO a jiné právnické osoby splňující podmínky dotačního programu.
 • Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly - Čistota cyklistických komunikací; Údržba singletrailů; Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí), celková výše alokace 2,7 mil. Kč (z toho 600 tis. singletraily), maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8.000 Kč na jeden kilometr udržovaných singletrailů. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000 Kč.Příjemcem dotace můžou být obce, DSO či jiné právnické osoby splňující podmínky dotačního programu.
 • Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení, tělocvičných jednot a obcí - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií) - Celková výše alokace 2 mil. Kč, min. výše dotace na projekt 200 tis. Kč, maximální  500 tis. Kč (V případě, že je žadatelem tělocvičná jednota, činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 10 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě, že je žadatelem obec, činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 30 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále není stanoveno jinak), příjemcem dotace může být tělocvičná jednota ve smyslu dotačního programu a obce.

Prevence a požární ochrana

 • Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - termín podání žádosti do 1.3.2021 do 17:00 (dotace jsou určeny na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky nebo výstavbu, rekonstrukci a opravy požárních zbrojnic, nebo na pořízení, rekonstrukci a opravy věcných prostředků požární ochrany) - Celková alokace 10 mil. Kč, min. výše požadované dotace 15 tis. Kč, maximální - a)na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500.000 Kč, nebo b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 300.000 Kč, nebo c) na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200.000 Kč, nebo d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši 500.000 Kč, nebo e) na pořízení, rekonstrukci a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 100.000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % celkových uznatelných nákladů. Příjemcem může být obec v JMK, která je zřizovatelem jednotky SDH v souladu s ustanovením 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální a rodinná politika

 • Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí - termín podání žádosti do 1.3.2021 do 17:00 (podpořené budou aktivity jako A. rodinná a seniorská politika v obcích, B. seniorská kontaktní centra) - Celková alokace 2,5 mil. Kč, Podporovaná aktivita A. minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální 50.000 Kč. Podporovaná aktivita B. minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální 100.000 Kč. Příjemcem mohou být obce a města na území JMK a městské části města Brna.

 

Více informací a přesné požadavky k jednotlivým podporám naleznete na https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Logotyp jihomoravsky kraj RGB 

 

 

 • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz