Získávání dovedností, animace a provádění

Pro rok 2013 byla jako hlavní priorita sdružení stanovena realizace všech nezbytných kroků pro vytvoření aktivního místního partnerství a zejména provedení důsledné přípravy na další plánovací období 2014-2020, které povede k naplnění všech podmínek nutných pro získání finanční podpory pro toto období, a které tak umožní uplatnit metodu LEADER v obcích v územní působnosti MAS. Získání podpory v rámci opatření III.4.1, je tak základním předpokladem pro dosažení stanovených cílů, tedy pro osvojování metody LEADER v našem území a pro intenzivnější zapojení široké veřejnosti ze všech tří sektorů do činnosti místních partnerství, dále do zpracování strategického dokumentu a do následné spolupráce v území. Toho chceme dosáhnout zejména provedením celoplošné informační kampaně a následnou organizací pracovních seminářů (workshopů), vedených komunitní metodou plánovaní, a to ve všech obcích v územní působnosti MAS. V rámci těchto seminářů nabídneme veřejnosti také zkušenosti facilitátorů z podpořené partnerské MAS "Strážnicko" Místní Akční Skupina, případně z další podpořené MAS. Dalším cílem projektu je provedení přípravy podkladů pro zpracování ISÚ, včetně zapracování všech podnětů a podkladů získaných v rámci pracovních seminářů.
Dalším dílčím cílem projektu je nutný rozvoj a zkvalitnění managementu MAS a to jak formou dalšího vzdělávání v problematice LEADER, tak v praktické rovině, tedy získáním konkrétních zkušeností s přípravou a organizací tréninkové výzvy pod dohledem zkušených zástupců partnerské MAS "Strážnicko". Výběr náplně této tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí, bude v návaznosti na komunitní přístup v plánování proveden až na základě zjištěných reálných potřeb území v rámci organizovaných pracovních seminářů. V rámci informační a propagační části realizace projektu bude také zpracován nový informační materiál o činnosti MAS Dolní Morava a provedena zcela zásadní rekonstrukce současných internetových stránek sdružení na adrese www.mas-dolnimorava.cz.

Výstupy a aktivity projektu:

Výstup č. 1 - Zpracování podkladů pro analytickou a strategickou část ISÚ a zpracování implementační části ISÚ
V rámci tohoto výstupu budou zpracovány:
A) podklady pro analytickou a strategickou část ISÚ
B) Implementační část ISÚ
Zpracování těchto částí ISÚ bude zajištěno ze strany zaměstnanců MAS. V rámci organizace bude vytvořeno 0,5 pracovního úvazku souvisejícího s těmito aktivitami. V rámci procesu zpracování těchto dokumentů proběhne v každé obci v územní působnosti MAS informační a propagační akce - pracovní seminář - workshop se zástupci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Na těchto seminářích bude metodou komunitního plánovaní proveden sběr podnětů, informací a poznatků souvisejících s potřebami příslušné obce, dále prezentována metoda LEADER a MAS Dolní Morava. Přípravu seminářů a jejich organizační zajištění provede příslušný zaměstnanec. V rámci seminářů bude využito zkušených facilitátorů z "podpořených" MAS v rámci Jihomoravského kraje a zejména z MAS "Strážnicko" Místní Akční Skupina. Semináře budou uskutečněny v podzimních měsících 2013.

Výstup č. 2 - Tréninková výzva MAS Dolní Morava
Cílem výstupu je získání konkrétních zkušeností s přípravou a organizací tréninkové výzvy pod dohledem zkušených zástupců partnerské MAS "Strážnicko". Výběr náplně této tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí, bude v návaznosti na komunitní přístup v plánování proveden až na základě zjištěných reálných potřeb území v rámci organizovaných pracovních seminářů.

Výstup č. 3 - Informační a propagační akce MAS Dolní Morava
V rámci výstupu bude připravena a zrealizována společná informační a propagační akce pro širokou ze všech obcí v územní působnosti MAS. Bude se jednat o závěrečný seminář "Místní akční skupiny a metoda LEADER na venkově", v rámci kterého bude představena činnost MAS, činnost místních partnerství v jiných MAS v ČR, představeny příklady dobré praxe realizace SPL a realizovaných projektů "podpořených" MAS, dále budou představeny zpracované výstupy v rámci jednotlivých částí ISÚ, veřejně propagována metoda LEADER v souvislosti s venkovským prostorem a komentován výstup a průběh tréninkové výzvy. V rámci akce budou předávat své zkušenosti také zástupci partnerské MAS "Strážnicko". Akce se uskuteční v KD v Dolních Bojanovicích. Předpokládaný počet účastníků je 50.

Výstup č. 4 - Zpracování informačního materiálu o činnosti MAS Dolní Morava a metodě LEADER na venkově
Zpracování tohoto výstupu předpokládáme zrealizovat na počátku realizace projektu, tak aby vznikl přijatelný informační materiál - publikace, propagující činnost MAS Dolní Morava, možnosti a význam tvorby místních partnerství, osvojování metody LEADER, význam přístupu komunitního plánování při tvorbě ISÚ atd. Předpokládáme vydání publikace v počtu 1000 Ks, formát A5.

Výstup č. 5  - Rekonstrukce internetových stránek MAS Dolní Morava
Dodavatelsky bude provedena kompletní rekonstrukce webových stránek sdružení na adrese www.mas-dolnimorava.cz. Cílem je dosažení zásadního vylepšení směrem ke kvalitnějšímu poskytování informací o činnosti MAS, metodě LEADER a problematice venkova pro širokou veřejnost. Další zásadní změnou bude nová možnost veřejné kontroly procesingu jednotlivých realizovaných projektů a administrovaných výzev v rámci budoucí realizace SPL. Dále možnost aktivního zapojení do tvorby a připomínkování ISÚ. Rekonstrukce stránek již by provedena v měsíci červenci a srpnu 2013

Datum ukončení projektu:  20.6.2014
Celkové náklady:  501.180,- Kč
Dotace:           477.140,- Kč

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz