Inovace pro rozvoj vinařské turistiky na Slovácku

Projekt vznikl na základě spolupráce MAS v rámci KS MAS JMK a je zaměřen na podporu šetrné venkovské turistiky v území tří sousedních MAS - Kyjovské Slovácko v pohybu, Dolní Morava a Strážnicko s využitím inovativní metody tzv.STARTPOINTŮ a mobilního průvodce. Výstupem bude komplexní nabídka zahrnující projekty a produkty cestovního ruchu nabízející k vinařské turistice přírodní pozoruhodnosti, lidové stavby, řemesla a další atraktivity. Projekt je připravován a bude realizován za účasti místních lidí, jejich dovedností, s důrazem na tradice. Součástí projektu bude i  dobudování infrastruktury a rekonstrukce vybraných objektů na expozice. Projekt zvýší angažovanost obyvatel, spolků a současné napomůže k obnově a ochraně místních zdrojů, tradic, kulturní identity a soudržnost komunit.

Tři sousedící MAS, které společně předkládají tuto žádost, jsou součástí vinařského regionu Slovácko, kde se již deset let úspěšně rozvíjí vinařská turistika na Moravských vinařských stezkách. Daří se zejména zapojování malých vinařů, výrazně vzrostl také počet vinařských akcí pro návštěvníky a turistické infrastruktury pro cykloturisty. Celý společný region disponuje významným potenciálem cestovního ruchu vyplývajícím z existence řady kulturních památek, místních kulturních a folklorních tradic, které se zde uchovaly v míře neobvyklé ve většině jiných oblastí ČR. Lidové slavnosti, hody, masopust a další akce představují dosud živou tradici, která za podmínek, přípustných pro místní komunitu, může být zpřístupněna návštěvníkům - turistům. Specifickou turistickou atraktivitou je vinařství, vinařská kultura a architektura (sklepní uličky, lokality vinných sklepů). Dalším z více lokálních zdrojů, potenciálně využitelných pro rozvoj cestovního ruchu, je tradiční zpracování místních produktů, které vytváří předpoklady pro rozvoj takových forem turistiky jako je např. vinařská turistika či agroturistika.
Specifickým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu je také pozitivní image regionu jako oblasti se zdravým životním prostředím a pohostinnými lidmi, kteří umí využívat místní zdroje trvale udržitelným způsobem. Ucelená nabídka všech těchto atraktivit, stejně jako doplňkových činností přírodních zajímavostí však nebyla doposud zpracována a není proto možné ji nabídnout návštěvníkům regionu a prezentovat region navenek. I přesto se ale jižní Morava a vinařská turistika dostala jako doporučená turistická destinace na stránky slavného anglického průvodce Lonely Planet. Pro regiony jižní Moravy je to velká výzva k tomu zlepšit turistickou nabídku a zprofesionalizovat řízení propagace cestovního ruchu.
Turistická destinace Slovácko má sice zpracovanou analýzu turistického potenciálu, jde však o povrchní dokument, který nejde do podrobností. Řízení a propagace cestovního ruchu na úrovních jednotlivých subregionů de facto neexistuje a i když byly v posledních letech  ( i díky programu LEADER) zrealizovány desítky projektů zaměřených na rozvoj turistiky, zůstávají tyto cíle návštěvníkům často skryty. Struktura místního partnerství soukromého a veřejného sektoru se jeví jako vhodná forma pro řízení propagace cestovního ruchu, tak jako je tomu např. v rakouském Weinviertlu. Tyto skutečnosti a společná zkušenost vedly partnery k podání žádosti o podporu projektu, který přispěje k vytvoření komplexní inovativní nabídky turistických cílů a tím k posílení místní ekonomiky a podpoře zaměstnanosti v této venkovské oblasti jižní Moravy.
Poptávka po projektu vyplývá jednak z „Výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch", který zpracovala v letech 2010 – 2013 Česká centrála cestovního ruchu, jehož zpracovatelem je Ipsos, s.r.o. Výzkum jasně prokázal, že většina návštěvníků se zdrží v regionu pouze jeden den a doporučuje proto vytvořit nabídku, která návštěvníky zadrží na delší dobu. Dalším podkladem byly průzkumy shrnuté do „Souhrnné zprávy za rok 2012 informačního centra města Kyjov". Závěry zprávy přímo doporučují modernizaci způsobu prezentace turistické nabídky regionu prostřednictvím moderních technologií (např. elektronický infokiosek umožňující bezdrátový přenos aplikací pro turisty do mobilních telefonů, tabletů, čteček QR kódů apod.) a spolupráci s dalšími subjekty, která umožní naše zapojení do dalších projektů na podporu regionálního cestovního ruchu (např. připravovaný projekt „Start pointů" – možná spolupráce s Kyjovským Slováckem v pohybu).

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím koncepce rozvoje cestovního ruchu a s využitím inovativního formy řízení cestovního ruchu přispět k sociokulturnímu a hospodářskému rozvoji regionu a rozvoji příhraničního cestovního ruchu.
Specifické cíle
1. Využít inovativní metodu řízení propagace cestovního ruchu tzv. STARPOINTŮ pro vytvoření í větší nabídky turistických cílů v místě
2. Podnítit větší zaměstnanost v oboru cestovního ruchu zejména díky možnosti prodloužení pobytu turistů v daném regionu.
3. Posílit spolupráci mezi partnery a sdílení zkušeností aktérů cestovního ruchu
4. Zapojit široké spektrum místních obyvatelstva do rozvoje regionu c) vytvoření komplexní turistické nabídky
5. Zajistit důslednou propagaci regionu s využitím místní znalosti a inovativních metod STARTPOINTŮ  a mobilního průvodce

Zdůvodnění : Existující nabídka zdaleka neobsahuje všechny místní zajímavosti a příležitosti a návštěvník se k nim vůbec nedostane. Jedná se zejména o místní specifika, originální činnosti a aktivity menšího měřítka, (setkání s místními výrobci, producenty, návštěva neznámých míst, naučných chodníků a pamětihodností, i nových turistických cílů,doposud nikde nezaznamenaných) které si nedělají ambice stát se součástí velkých ucelených nabídek, ale mají význam právě pro místní cestovní ruch a odpovídají současným trendům tzv. zážitkové turistiky.

Metodika Starpointů vychází z předpokladu, že turisté jsou často orientovaní na dopravu na místo pobytu autem a teprve v místě pobytu využívají v rámci turistiky i další prostředky – kolo; kočárek; běžky; pěší chůze a jiné. Pro takového turistu je zásadním výchozím bodem tedy místo, kde může zaparkovat – tj. místo, kde je ubytován;  parkoviště čistě pouze jako výchozí bod (případně př. cesta v lese, atp.); parkování u výchozí turistické atrakce......(jednodenní turista, atp.)
S ohledem na nutnost vyzvednutí auta – jednodenní turista (nebo nutnost návratu do místa ubytování), je turista na tento výchozí bod fixován také tak, že je to současně jeho konečný cílový bod. Toto místo se tedy stává středem hvězdice, v rámci níž navrhneme turistovi možné výlety (můžeme rozdělovat možnosti pro pěší, cykloturisty, běžkaře, atp.).
Výlety navrhneme ideálně tak, aby turista došel do cílového bodu a znovu se vrátit do výchozího bodu jinou cestou. Může ale se také vrátit stejnou cestou. Cílem je pro zvýšení návštěvnosti výchozího bodu (a tím také zvýšení návštěvnosti cílových bodů) co nejvíce zintenzivňovat

Další poznatky k výchozí úvaze:
Turisté se orientují dle GPS – často jsou na GPS navázány turistické cíle ale nikoliv místa parkování, může dojít k minutí cíle – „není kde zaparkovat". Nabídnout lokaci výchozího bodu v rámci GPS – parkoviště.
Turisté mají často naplánovaný jenom jeden cíl. Je vhodné jim ve výchozím bodě nabídnout cílů více – dojde snáze k efektu, že zůstanou déle – př. vyjdou ráno > dojdou do cíle > vrací se zpět na výchozí bod > zde si dají oběd > A) jedou domů; B) pokračují na další bod > dojdou do cíle > vrací se na výchozí bod > dají si večeři > A) jedou domů; B) jsou ubytování > ráno pokračují na třetí cíl...
Cíle navazující na Starpoint lze různé plánovat s ohledem na mobilitu turistů – kolo, běžky, auto, kočárek – turisté mohou z výchozího cíle (př. penzion) vyrážet do cílových bodů i autem... důležitá je cílená nabídka na jejich výchozí bod! Startpointy proto nejsou samostatným výstupem, ale prostředkem ke zpracování výstupů naplnění cílů projektu.

Předpokládaný konec realizace:  30.6.2015

Celkové náklady za MAS Dolní Morava:   1.800.820,- KčPředpokládaná dotace:    1.620.738,- Kč

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz