Zpracování konceptu ISÚ pro území MAS Dolní Morava

Cílem projektu je zpracování základního konceptu (návrhu) Integrované strategie území (ISÚ) společné pro 21 obcí v územní působnosti Místní akční skupiny Dolní Morava. Jedná se zejména o zapracování dat, výstupů a podkladů z přípravného procesu analytické a strategické části do celkového konceptu ISÚ.

Integrovaná strategie území (ISÚ) působnosti místní akční skupiny bude celkovou střednědobou strategií. Po dokončení půjde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Bude propojovat subjekty, záměry a zdroje. Strategie by měla sloužit také jako kritérium pro rozhodování vedení samosprávných celků a být vodítkem také pro průběžné činnosti dalších aktérů, přičemž tyto činnosti nemusejí mít charakter projektu.

Bude se jednat o víceodvětvovou strategii zpracovanou na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů.

V současném období probíhá zpracování podkladů pro analytickou a strategickou část ISÚ a zpracování Implementační části ISÚ pro čerpání dotačních prostředků z PRV a kohezních fondů. Zpracování těchto částí ISÚ je zajištěno ze strany zaměstnanců MAS a je financováno 100% dotací z Programu rozvoje venkova ČR, v opatření III.4.1.

V rámci procesu získání a zpracování těchto podkladů a dokumentů proběhne v každé obci v územní působnosti MAS informační a propagační akce - pracovní seminář - workshop se zástupci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Na těchto seminářích bude metodou komunitního plánovaní proveden sběr podnětů, informací a poznatků souvisejících s potřebami příslušné obce, dále prezentována metoda LEADER a MAS Dolní Morava.

Na základě těchto získaných a zpracovaných podkladů jak v části analytické, tak v části strategické bude nutno zajistit expertní zapracování těchto dat do návrhu ISÚ. Tyto expertní  činnosti jsou obsahem této žádosti o finanční podporu.

Termín dokončení:   20.12.2013

Celkové náklady: 90.000,- Kč
Dotace:   45.000,- Kč

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz