• Obnova přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě

Obnova přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě

Projekt „Obnova přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě“ byl realizován v rámci programu LEADER ČR 2008 Ministerstva zemědělství ČR ve druhé polovině roku 2008. Žádost o poskytnutí podpory Záměru místní akční skupiny Dolní Morava „Obnova přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě“ byla podána na příslušném odboru Ministerstva zemědělství ČR dne 25.7.2008. Dne 18.9.2008 se na příslušném odboru MZe ČR uskutečnil informační a pracovní seminář věnovaný programu LEADER ČR 2008. Na tomto semináři byla za naši MAS podepsána DOHODA o provádění delegovaných činností a o finančním limitu podpory Záměru. Dne 29.9.2008 jsme obdrželi informační dopis, že naše MAS byla schválena k financování z Programu LEADER ČR 2008.

Dne 6.10.2009 byla vyhlášena v rámci dotčeného území MAS Dolní Morava o.s. výzva k předkládání projektů v rámci strategického záměru a specifického cíle programu č. III: Nové formy zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. Pro podporu byly vybrány čtyři opatření Strategie rozvoje území MAS:
2.1.2.    Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas
3.1.3.    Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova – expozice, muzea, památkové budovy, sakrální stavby
4.3.2.    Zlepšení vzhledu obcí, údržba a obnova intravilánu a extravilánu
5.3.1.    Pořízení strojů a zařízení pro údržbu a ochranu kulturní krajiny a přírodního bohatství

Znění výzvy a pokynů pro předkládání žádostí bylo projednáno a schváleno Programovým výborem MAS na 12. zasedání dne 24.9.2008 v Dolních Bojanovicích. Zájemci z řad obcí, neziskových organizací a podnikatel mohli předkládat své investiční projekty v termínu do 27.10.2008. Projekty ziskových subjektů mohly získat max. podporu ve výši 55%, projekty neziskových subjektů podporu do výše max. 80%. Po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, naši MAS kontaktovalo 5 zájemců o realizaci projektu. Byl projeven zájem o pomoc při zpracování žádosti i realizaci projektů. Z tohoto důvodu byl vytvořen poradenský tým tak, aby každý projekt vzhledem ke krátkému časovému období měl jednoho poradce. Poradenský tým byl sestaven se zástupců veřejného a podnikatelského sektoru s patřičnými zkušenostmi v oblasti projektového managementu. Tym pracoval ve složení Ing. Jan Hájek, Ing. Eva Rajchmanová, Zdeněk Juračka, Ing. Simona Smetanová a Patrície Juráňová. Dohled a koordinaci všech činností v projektu převzal předseda MAS Ing. Josef Smetana, administrativní a asistenční práce zajišťovala na DPP paní Martina Polachová DiS. Jednotlivý projektový manažeři spolu s žadateli provedli sestavení projektové žádosti včetně všech příslušných povinných příloh a zajistili jejich úplnost a předložení ve stanoveném termínu výzvy. Mimo těchto 5 projektů byla přijata ještě jedna žádost, která však byla pro nesplnění základních požadavků a nedoložení nutných příloh ve stanoveném opraveném termínu vyřazena.

Dne 27.10.2008 proběhlo v odpoledních hodinách otevření obálek předložených žádostí. Registraci projektů a následné kontrole formální správnosti a úplnosti byla přítomna zástupkyně pobočky Zemědělské agentury v Břeclavě Ing. Lenka Sýkorová. Všechny projektové žádosti byly zkontrolovány a při kontrole nebyly u pěti projektů shledány nedostatky, které by byly podnětem pro jejich vyřazení. Jeden projekt nesplňoval základní požadavky a po posouzení zjištěného stavu a konzultace s žadatelem byl s další administrace vyřazen.
Byly registrovány tyto předložené projekty:

1. Pořízení traktoru SOME Solaris 55 - Antonín Blažek, Tvrdonice
Náklady celkem ... 850.000,- Kč
Podíl dotace   ... 467.000,- Kč
Vlastní zdroje ... 383.000,- Kč

2. Penzion „Pod Čaganovem“ - Josef Komosný, Dolní Bojanovice
Náklady celkem ... 1.593.798,- Kč
Podíl dotace   ...   876.577,- Kč
Vlastní zdroje ...   717.220,- Kč

3. Starý kvartýr – Lužice, stavební úpravy - Obec Lužice
Náklady celkem ... 773.523,- Kč
Podíl dotace   ... 618.800,- Kč
Vlastní zdroje ... 154.723,- Kč

4. Stavební úpravy hřiště, Rohatec - Strážnická - Obec Rohatec
Náklady celkem ... 1.100.000,- Kč
Podíl dotace   ...   880.000,- Kč
Vlastní zdroje ...   220.000,- Kč

5. Pořízení traktoru JOHN DEERE 6330 P - Josef Tichý, Hrušky
Náklady celkem ... 1.636.552,- Kč
Podíl dotace   ...   900.104,- Kč
Vlastní zdroje ...   736.448,- Kč

Administrace projektu ze strany MAS
Náklady celkem ...  401.875,- Kč
Podíl dotace       ...  321.500,- Kč
Vlastní zdroje     ...    80.375,- Kč

Výběrová komise MAS Dolní Morava zasedala dne 30.10.2008. Členové výběrové komise předložené projekty zhodnotili a provedli obodování do připravených hodnotících tabulek. Všechny předložené projekty byly výběrovou komisí přijaty a doporučeny ke schválení Programovému výboru a Členské schůzi MAS. Ve stejný den se uskutečnilo také zasedání Programového výboru MAS, na kterém byly projekty přijaté výběrovou komisí projednány a doporučeny ke schválení Členské schůzi. Pro urychlení schvalovacího procesu se ve stejný den uskutečnilo také zasedání členské schůze, na kterém byly všemi přítomnými navržené projekty prodiskutovány, schváleny k financování a předloženy k posouzení hodnotitelské komise MZe.

Dále byla zpracována žádost o úpravu alokovaných dotačních prostředků mezi opatřeními Záměru MAS. Navržená výše dotace všech pěti schválených projektů činila 3.774.906,- Kč. U zasedání výběrové komise, programového výboru i členské schůze byla také přítomna zástupkyně Zemědělské agentury Ing. Lenka Sýkorová. Vypracovaná doporučení, projektové žádosti a další podklady byly předány Zemědělské agentuře v Břeclavi. V mezičase do zasedání a rozhodnutí hodnotitelské komise byla realizována nezbytná výběrová řízení. Ve všech případech se jednalo o výběrová řízení na zakázku malého rozsahu.

Dne 18.11.2008 jsme obdrželi oficiální rozhodnutí hodnotitelské komise MZe. Dne 19.11.2008 byla za přítomnosti zástupce zemědělské agentury Ing. Lenky Sýkorové a předsedy o.s. Ing. Josefa Smetany provedena úvodní kontrola na místě ex-ante. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, u žádného z projektů nebyla započata realizace. Po této kontrole byla spuštěna samotná realizace všech projektů. Na základě obdržených rozhodnutí a registračních listů bylo provedeno proplacení vlastních zdrojů a následně dotačních prostředků u všech žadatel v termínu do 12.12.2008. U všech projektů byly nejprve proplaceny náklady z podílu vlastních finančních prostředků.

Dne 17.12.2008 byla provedena kontrola na místě interim. Při ní byl za účasti Ing. Lenky Sýkorové kontrolován zejména soulad realizace s projektem vč. časového harmonogramu, dále plnění závazných podmínek dotace, vedení oddělené účetní evidence, podíl vlastních zdrojů na financování, soulad skutečnosti s fakturací a další příslušné náležitosti.
Realizace všech projektů byla ukončena do 20.12.2008. Následně pak činnosti spojené s administrací projektu, které prováděla MAS byly ukončeny k 31.12.2008. U stavebních projektů, které to vyžadovaly, bylo zažádáno o kolaudaci do 20.12.2008. Během měsíce prosince 2008 a ledna 2009 bylo vyřizováno pojištění vzniklého majetku s vinkulací ve prospěch MZe ČR. Dne 15.1.2009 byla provedena závěrečná kontrola výstupů realizace projektů na místě ex-post. Za přítomnosti Ing. Lenky Sýkorové byla kontrolována existence a vlastnictví pořízeného majetku, pojištění majetku, soulad projektu se skutečností.

V termínu do 31.1.2009 bylo, za podpory managementu MAS, provedeno vyúčtování všech realizovaných projektů. Dokumentace pro závěrečné vyhodnocení byla v tomto termínu předložena Zemědělské agentuře v Břeclavi. Následně bylo provedeno zajištění publicity projektu, kdy na stavební objekty byly pořízeny a připevněny vysvětlující tabulky s vyznačením loga a programu LEADER ČR. Na pořízené stroje pro poskytování komunálních služeb byly připevněny samolepící potištěné folie s vyznačením loga a spolufinancování z programu LEADER ČR. Všechny výstupy projektů byly zdokumentovány fotograficky.

V termínu do 20.3.2009 byla provedena závěrečná fyzická kontrola všech realizovaných projektů ze strany MAS Dolní Morava o.s.. Dle zjištění byly všechny parametry a stanovené cílové ukazatele u všech projektů naplněny. V rámci realizace projektu byl pořízen drobný investiční majetek – multifunkční barevná tiskárna a promítací plátno. Naše MAS nedisponovala tímto zařízením a tisk veškeré dokumentace byl velmi problematický a zajišťován dodavatelsky, stejně tak tomu bylo i u promítacího plátna, které je v dnešní době nepostradatelnou součástí kvalitní prezentace a práce v MAS. Z tohoto důvodu byly uvedené zařízení v rámci realizace projektu pořízeny a při realizace intenzivně využity. Místní akční skupina pracuje v prostorách kanceláře Regionu Podluží a na základě uzavřené smlouvy je stanoven měsíční nájem za využití výpočetní techniky, konektivity a dalšího kancelářského zařízení na 2.000 Kč. Do projektu byla zahrnuta částka pokrývající 5 měsíců realizace projektu (10.000,- Kč). Odměny u všech zaměstnanců na Dohodu o provedení práce byly vyplaceny ve dvou platbách. Zpracování a výroba vysvětlujících tabulek a samolepek byla zadána společnosti Communal Servis & Consulting, s.r.o.

Ze strany MAS Dolní Morava o.s. se jednalo o první realizovaný záměr podpory v rámci programu LEADER ČR. Management sdružení získal administrací a realizací záměru velmi cenné a bohaté zkušenosti a má zájem ucházet se o podporu z Programu LEADER ČR i v následujících letech.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz