• Vína z Dolní Moravy

Vína z Dolní Moravy

Cílem projektu bylo vytvoření tištěné, elektronické a webové prezentace činnosti a produktů subjektů působících ve vinařském sektoru a umožnění dosažení vzájemné informovanosti o těchto vinařských subjektech v rámci příhraničních regionů. V rámci projektu byla specifikována a zpracována nabídka participujících vinařských příhraničních oblastí v oblasti vinařství a vinařských produktů zacílená na jednotlivé konzumenty, zájemce z řad návštěvníků regionů a hospodářské (kulturní) partnery.

Realizace projektu byla započata ve stanoveném termínu 1.1.2009. V období ledna proběhl výběr dodavatele webové a elektronické aplikace projektu, jímž se stala společnost Pixelhouse s.r.o. a následně byl zpracován základní koncept vinařského portálu. Dále byla v průběhu měsíce ledna až března 2009 ve spolupráci se zástupci vinařů členských obcí utvářena základní koncepce realizace projektu a zjištěn stav současných marketingových potřeb těchto subjektů. Dále v tomto období probíhal výběr manažera projektu formou vstupních pohovorů. Činnosti v měsíci leden až únor byly zajišťovány předsedou o.s. Ing. Josefem Smetanou. S účinností od 1.4.2009 byl přijat na poloviční pracovní úvazek manažer projektu Petr Straka. Ten po krátkém seznámení se samotným projektem ihned započal s přípravou šablony databáze vinařských subjektů a následně s postupným oslovením jednotlivých členských obcích a sběrem informací o vinařských subjektech působících v těchto obcích. Manažer vzhledem k časovému prostoru volil osobní návštěvu jednotlivých členských obcí, kde buď přímo s vedením obce, či zástupci vinařů provedl zjišťování potřebných kontaktních údajů na vinařské subjekty. Během měsíce dubna a počátku května tak vznikla komplexní databáze cca 115 vinařských subjektů působících na území MAS Dolní Moravy, která se dále v průběhu realizace doplnila na celkových 122 vinařských subjektů. V polovině května 2009 byl připraven úvodní oslovující dopis na vinařské subjekty včetně účelového dotazníku. Ten byl postupně rozeslán všem vinařským subjektům. Tímto dopisem bylo všem subjektům nabídnuty rovné podmínky zapojení se do realizace projektu. Vinaři si mohli vybrat buď aktivní (celostránkovou) nebo pasivní (1/8 A4) formu jejich prezentace.

V průběhu května se dále uskutečnilo další pracovní jednání s přeshraničním partnerem projektu rakouským Weinstrasse Weinviertel – Veltlinerland. Na tomto jednání byly projednány další společné kroky při realizaci projektu, zejména možnosti získání databáze rakouských vinařských subjektů z příhraničí. Kontakty a informace o rakouských vinařích byly ze strany rakouského partnera postupně zaslány manažerovi projektu. Do konce května byla dokončena databáze rakouských vinařských subjektů. Celkový počet rakouských vinařů v oblasti spádového území rakouského partnera byl v daném období cca 136. Od 1.6.2009 byla na pozici manažera projektu zaměstnána Lenka Topolanská.

V průběhu června byli osloveni regionálně příslušní grafici o zpracování návrhu logotypu „Vína z Dolní Moravy“. Bylo obdrženo několik zajímavých návrhů, které byly v průběhu července vyhodnoceny vedením MAS a byl vybrán nejvhodnější návrh od Mgr. Yvony Jandákové. Dále byly v červnu až listopadu postupně zpracovávány navrácené dotazníky a získávány podklady od vinařských firem tak, aby mohly být dále použity pro účely projektu. Podařilo se získat zpět odezvu na úvodní dopis cca od 90% oslovených českých vinařských subjektů. Zájem o celostránkovou prezentaci v katalogu projevilo 17 moravských vinařů a zájem o malou 1/8 verzi prezentace pak celkem 49 moravských vinařů. To znamená že skutečné zapojení vinařů na české straně bylo více než poloviční, cca 54%. V měsíci září až listopadu 2009 bylo také provedeno zmapování zájmu o prezentaci na rakouské straně. Rakouským partnerem bylo dle vzájemné partnerské dohody osloveno cca 55 rakouských vinařských subjektů z obcí mikroregionu Weinviertel Dreiländereck. Zájem o celostránkovou prezentaci projevilo 15 rakouských vinařů a o půl stránkovou prezentaci dalších 6 rakouských vinařů. Zapojení rakouských vinařů do projektu tak činilo cca 38%. V rámci realizace projektu byl také sestaven a v katalogu publikován seznam akcí s vinařskou tématikou na území českého partnera.

Dle osobních rozhovorů a připomínek vinařů byl zvolen způsob trojího typu prezentace – celostránková, půlstránková a 1/8 stránky. Katalog „Vína Dolní Moravy“ byl postupně zpracován v průběhu měsíce listopadu 2009 až ledna 2010. V tomto období probíhala intenzivní komunikace manažerky projektu Ing. Blanky Pospíšilové s jednotlivými vinařstvími. Zpracování katalogu provedl Ing. Petr Hynek. V lednu 2010 byla také provedena grafická úprava katalogu a s tím související návrh grafiky www prezentace. Tyto grafické práce zajišťovala Mgr. Yvona Jandáková. Tisk katalogu provedla Tiskárna Pálka – Blažej Pálka.

V průběhu měsíce ledna 2010, byly v rámci publicity projektu vybrány nové propagační předměty související s projektem. Jednalo se o propagační tričko (polokošile) s potiskem v počtu 200 ks, propagační propisovací pero s potiskem v počtu 300 ks, obal na láhve s potiskem v počtu 300 ks a propagační taška s potiskem v počtu 300 ks.

Distribuce katalogu „Vína Dolní Moravy“ a také ostatních propagačních předmětů probíhá do současnosti v návaznosti na distribuci propagačních materiálů Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a Regionu Slovácko (veletrhy CR, workshopy, IC), dále oba dva partneři tyto materiály nabízí veřejnosti při všech vinařských akcích (v případě českého i rakouského partnera) a všech realizovaných ostatních akcích (v případě českého partnera). Propagační materiály byly distribuovány všem zapojeným vinařům na české i rakouské straně. Dále tyto materiály byly předány na rakouský mikroregion Weinviertel Dreiländereck k další propagaci a na všechny členské obce MAS Dolní Morava. V případě potřeby a zájmu ze strany vinařů a veřejnosti předpokládáme provedení dotisku vzniklého katalogu. Dále bylo dokončeno zpracování webové prezentace společnosti Pixelhouse, s.r.o. Stránky jsou umístněny na webové adrese www.vinadolnimoravy.cz

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz