Aktuálně z MAS

JMK vyhlašuje dotace pro rok 2021 - NNO a právnické osoby

Nové dotace pro NNO a právnické osoby vyhlásil JMK v oblastech:

 

Cestovní ruch

 • Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech JMK - termín podání žádostí JARO 2021, Celková alokace 2,5 mil. Kč, minimální výše dotace na projekt 50 tis. Kč, maximální  500 tis. Kč, příjemcem mohou být právnické osoby splňující certifikaci DMO

 

Kultura a památková péče

 • Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly: 1. Podpora projektů v oblasti kultury; 2. Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO; 3. Podpora projektů v oblasti památkové péče; 4. Podpora projektů v oblasti památkové péče restaurování nemovitých a movitých kulturních památek) - Celková alokace 16,5 mil. Kč, Minimální výše dotace: 20.000 Kč (dotační titul 1 a 2), 25.000 Kč (dotační titul 4) a 100.000 Kč (dotační titul 3), maximální: 150.000 Kč (dotační titul 1), 100.000 Kč (dotační titul 2), 500.000 Kč (dotační titul 3), 200.000 Kč (dotační titul 4). Příjemcem mohou být fyzické nebo právnické osoby pořádající či realizující projekty na území JMK nebo vlastnící na území JMK movitou či nemovitou kulturní památku.
 • Dotační program Podpora památek místního významu - termín podání žádostí do 1.3.2021 do  17:00 (podpora obnovy drobných kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch a sousoší, byst, náhrobků či připomínek slavných událostí, rodáků a osobností. Podporována nebude taková obnova stávajících drobných staveb a objektů, která by způsobila neodborným zásahem devastaci či narušení původního rázu objektu) - Celková alokace 1,5 mil. Kč, minimální výše dotace: 20.000 Kč, maximální 50.000 Kč. Příjemce může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu na území JMK.

 

Sociální a rodinná politika

 • Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (A. osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability; B. celoroční* volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené, volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené; C. aktivity na podporu mezigeneračních vztahů mezi dětmi/mládeží a seniory, při nichž dochází ke vzájemnému obohacování, za mezigenerační aktivity nejsou považovány akce typu návštěva divadla, vystupování dětí před seniory, vodění dětí do kroužků atd., D. zřízení nebo provoz Family Pointu; E. projekty na osvětu a vzdělávání k vytváření flexibilních pracovních úvazků. Celková alokace 4 mil. Kč, minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální 50.000 Kč. Příjemci mohou být spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 * za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně 1x za měsíc v průběhu celého kalendářního roku vyjma letních prázdnin.

 

 • Dotační program Podpora služeb pro pečující osoby pro rok 2021 - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (A. vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora; B. osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora; C. rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče; D. poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí pečujícího.) Celková alokace 1,5 mil. Kč, minimální výše dotace 25 tis. Kč, maximální 100 tis. Kč. Příjemci mohou být spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů; ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 •  Dotační program „Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.“ - předpokládaný termín žádostí druhého kola je duben až květen 2021, (finanční podpora se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021-2023 a jeho prováděcím dokumentem Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2021 a jeho přílohou Základní sítí sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 (resp.2022). Celková alokace bude ještě upřesněna dle schválené výše státního rozpočtu 2021. Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:
  - registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  - součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021.
 •  Dotační program „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ - předpokládaný termín žádostí druhého kola je duben až květen, (finanční podpora se poskytuje k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021-2023 a jeho prováděcím dokumentem Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2021 a jeho přílohou Základní sítí sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 (resp. 2022). Celková alokace činní 248 mil. Kč, výše dotace je stanovena procentním podílem Jihomoravského kraje stanoveným Pravidly financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 na nákladech základních činností sociálních služeb. Žadatelem může být každá sociální služba, která je:
  - registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb.
  - součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele

 

Tělovýchova, sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže

 •  Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021 - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení; Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací. Uznatelné výdaje uvedeny v pravidlech dotačního programu). Celková alokace na oba okruhy 20 mil. Kč,

Okruh A:
Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 150 000 Kč.
Na tento okruh je určena celková částka 8 000 000 Kč.

Okruh B:
Skupina 3 (okres): Členové žadatele se účastní soutěží pouze výjimečně (nesoutěžní sportovní činnost), nebo se členové účastní převážně závodů a turnajů na místní úrovni (maximálně úroveň okresu), případně se účastní jednorázových sportovních událostí mimo svůj okres do počtu maximálně 3 událostí (závodů/turnajů) za rok pro nejaktivnější družstvo/účastníka za klub.
Skupina 2 (kraj): Členové žadatele se pravidelně účastní soutěží/závodů/turnajů na krajské úrovni (regionální nebo krajská liga/pohár), případně se účastní jednorázových sportovních událostí mimo Jihomoravský kraj do počtu maximálně 6 událostí za rok pro nejaktivnější družstvo/účastníka za spolek.
Skupina 1 (republika): Členové žadatele se pravidelně účastí soutěží/závodů/turnajů na nadregionální úrovni (tj. nadkrajské, republikové nebo mezinárodní závody/turnaje).

Skupina 3:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 25 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 50 000 Kč.
Skupina 2:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 25 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 75 000 Kč.
Skupina 1:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 100 000 Kč.
Na tento okruh je určena celková částka 12 000 000 Kč, přičemž pro Skupinu 3 je alokována částka 2.000.000 Kč, pro Skupinu 2 částka 4.000.000 Kč a pro Skupinu 1 částka 6.000.000 Kč.

Minimální spoluúčast žadatele v okruhu A i B je 30 %.

Přijemcem dotace mohou být právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje, mající alespoň 10 aktivních sportujících členů, vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů) a spolků primárně sdružující jiné právnické osoby, např. svazy, sdružení svazů, unie klubů.

 

 •  Dotační program Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2021-2022 - termín podání žádostí bude září až říjen 2021, (Dotace bude poskytována na neinvestiční uznatelné výdaje spojené s přípravou individuálních sportovců. Více pravidla dotačního programu). Celková alokace 3 mil. Kč, klíč pro výpočet výše dotace je v příloze dotačního programu. Příjemci dotace mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu se sídlem v Jihomoravském kraji, jejichž členy tvoří individuální sportovci individuálních sportů.
 • Dotační program Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021 - termin podání žádostí červenec až srpen 2021, (Dotace bude poskytována na neinvestiční uznatelné výdaje spojené s běžnou provozní činností klubů a spolků). Celková alokace 15 mil. Kč, výše dotace bude uvedena v pravidlech dotačního programu. Příjemci mohou být sportovní kluby a spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský jak v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži v České republice nebo interlize, v jednom v pravidlech uvedených kolektivních sportů.
 • Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (Dotace bude poskytována na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven, na nákup movitých věcí určených na jejich vybavení a pořízení movitých neinvestičních věcí, které podpoří činnost s dětmi a mládeží). Celková alokace 4 mil. Kč, minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 tis. Kč, maximální  150 tis. Kč, minimální podíl spoluúčasti příjemce je 30%. Přijemcem dotace mohou být NNO, církevní právnické osoby.

 

Zdravotnictví

 •  Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Podpora a poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji.) Celková alokace 10 mil. Kč, nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady nelze přiznat podporu minimálně ve výši 5.000 Kč. Dle hodnocení a počtu příjemců dotace. Příjemcem dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby, které jsou schopny zajistit poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta a které splňují podmínky tohoto dotačního programu.
 •  Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (Motivace studentů nelékařských zdravotnických oborů ke studiu a k práci ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Jihomoravským krajem). Celková alokace 800 tis. Kč, minimální částka činí 30.000 Kč a maximální 40.000 Kč v závislosti na studijním oboru a délce studia. Příjemci dotace můžou být studenti, kteří studují zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT a kteří splňují podmínky daného dotačního programu.

 

Národnostní menšina

 •  Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2021 - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (Dotace je určena na projekty zaměřené na aktivity národnostních menšin, a to zejména následující priority: a) projekty na podporu činnosti právnických osob, které pracují ve prospěch národnostních menšin v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit; b) projekty konkrétně zaměřené na udržení kulturních tradic národnostních menšin.) Celková alokace 1 mil. Kč, maximální dotace na projekt je 200 tis. Kč, minimální spoluúčast příjemce je 25 %. Příjemci dotace můžou být právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin se sídlem na území Jihomoravského kraje s výjimkou právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, obcí, státem; žadatelem současně nemohou být obce (města).

 

Včelařství

 •  Dotační program – Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021 - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (Dotační titul 1: Podpora zájmového včelařství – nebude vyhlášen; dotační titul 2: Rozvoj volnočasových aktivit mládeže; dotační titul 3: Podpora výsadby medonosných rostlin, dřevin; dotační titul 4: Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček). Celková alokace 1,45 mil. Kč, maximální výše dotace pro dotační titul 1: 0 Kč; dotační titul 2: 15 tis. Kč; dotační titul 3: 30 tis. Kč; dotační titul 4: 40 tis. Kč. Příjemci dotace mohou být pro dotační titul 1: fyzická osoba zájmový včelař – nebude vyhlášen, pro dotační titul 2: včelařský kroužek mládeže, pro dotační titul 3 a 4 : základní a okresní organizace Českého svazu včelařů v JMK, včelařský spolek.

 

Protidrogová prevence

 •  Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021 - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, (Předmětem dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021 je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektů certifikovaných protidrogových programů a služeb, realizovaných v roce 2021 se zaměřením na prevenci drogových závislostí). Celková alokace 1 mil. Kč, minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč; maximální 1 mil. Kč, minimální podíl spoluúčasti příjemce je 30 %. Příjemci mohou být spolky nebo poboční spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje a jsou uvedeny v „Krátkodobém realizačním plánu rizikového chování, závislostí a závislostního chování Jihomoravského kraje na období 2020-2021“. Oprávněnými předkladateli žádosti nemohou být příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.

 

Životní prostředí

 •  Dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 - termín podání žádostí: od 14.02.2020 od 8:00 do 06.08.2020 do 14:00 hod., 1. kolo: termín ukončení 01.03.2021 ve 17:00 hod. (DT2 a DT4), 2. kolo: termín ukončení 31.07.2021 ve 14:00 hod. (DT1a DT3).

Dotační titul 1 - Zadržení vody v krajině (DT1)- je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které posílí přirozenou funkci zadržení vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích,
Dotační titul 2 - Následná péče o zeleň (DT2)- je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, nákup a použití půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků,
Dotační titul 3 - Projektová dokumentace (DT3)- je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn, posílení retence a akumulace vody v krajině,
Dotační titul 4 - Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn (DT4) - je zaměřen na zpracování koncepčních dokumentů pro rozhodování o přírodě blízkých adaptačních opatřeních přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Předpokládaná výše alokace - předpokládaná výše DT 1 12.000.000 Kč, DT 2 3.000.000 Kč, DT 3 4.000.000 Kč, DT 4 1.000.000 Kč. Příjemcem dotace mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek dotačního programu. Dotační titul 2 - obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové organizace. Dotační titul 3 a 4 - obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje.

 •  Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, celková alokace 1 mil. Kč, minimální výše podpory na jeden projekt 20 tis. Kč, maximální 80 tis. Kč, Příjemcem může být obec v územním obvodu JMK, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jihomoravském kraji, pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO, škola, jejímž zřizovatelem není JMK a leží v územním obvodu JMK, NNO.

 

 jihomoravsky kraj

 

 

 

 

 

 • Vytvořeno dne .

JMK vyhlašuje dotace pro rok 2021 - Obce

Žádosti o dotace je možné podávat od 15.2.2021 od 8:00 hod.

 

Nové dotace pro OBCE JMK vyhlásil v oblastech:

Životní prostředí

 • Vodní hospodářství - průběžný termín podávání žádostí (oblast vodárenství, odkanalizování a čištění odpadních vod, snížení povrchových vod) - Celková alokace = 50 mil. Kč, příjemcem může být obec nebo DSO
 • Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče - termín podání do 6.8.2021 do 14:00 (Dotační tituly - Zadržení vody v krajině; Následná péče o zeleň; Projektová dokumentace; Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn) - Celková alokace = 20 mil. Kč, příjemci můžou být obce, DSO, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, veřejnoprávní instituce, církve a drobní zemědělští podnikatelé
 • Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - termín podání do 1.3.2021 do 17:00, celková alokace = 1 mil. Kč, min. výše dotace na jeden projekt 20 tis. Kč, maximální 80 tis. Kč, příjemcem můžou být obce v JMK, DSO, školy, NNO

Rozvoj venkova

 • Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; Podpora vybraných aktivit místních akčních skupin - regionální značky; Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě - Celková alokace = 48 mil. Kč, příjemcem může být obec do 3 tis. obyvatel a MAS.
 • Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly - Prezentace vinařství a vinohradnictví; Prezentace ovocnářství a zelinářství) - Celková alokace 1,5 mil. Kč, minimální výše dotace na produkt 25 tis. Kč, maximální 100 tis. Kč, příjemcem můžou být obce, svazky obcí, veřejně prospěšné společnosti a spolky.
 • Podpora provozu venkovských prodejen - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (podpora zachování provozu obchodu s potravinami v malých obcích) - Celková alokace = 3 mil. Kč, min. výše dotace na jednu akci 25 tis. Kč, maximální 70 tis. Kč, příjemcem mohou být obce do 750 obyvatel.

Cestovní ruch

 • Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (podpora projektů zaměřených na zkvalitnění služeb poskytovaných turistickými informačními centry) - Celková alokace 2,1 mil. Kč, min. výše dotace na projekt činí 25 tis. Kč, maximální 50 tis. Kč (100 tis. kč v případě více certifikovaných provozoven TIC), příjemcem mohou být fyzické nebo právnické osoby s právní osobností provozující certifikované turistické informační centrum na území JMK.

Územní plánování

 • Dotace obcím na zpracování územních plánů - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00, celková výše alokace: 7,6 mil. Kč, min. výše podpory na projekt 200 tis. Kč, maximální výše podpory je 50% podíl celkových uznatelných výdajů projektu, příjemcem může být obec v JMK, která se rozhodla pořídit a vydat ÚP/změnu ÚP, v případě změny ÚP je však podmínkou, že obec v ní bude řešit nadmístní problematiku.

Regionální rozvoj

 • Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy - termín podání žádosti do 6.8.2021 do 14:00 (dvě kola výzev), (dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního charakteru v souladu s dotačním programem. Je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla poskytnuta), celková výše alokace 10 mil. Kč, maximální výše dotace na projekt 1 mil. Kč, na projektovou dokumentaci maximálně 150 tis. Kč, příjemcem dotace může být obec, DSO a jiné právnické osoby splňující podmínky dotačního programu.
 • Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (Dotační tituly - Čistota cyklistických komunikací; Údržba singletrailů; Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí), celková výše alokace 2,7 mil. Kč (z toho 600 tis. singletraily), maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8.000 Kč na jeden kilometr udržovaných singletrailů. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25.000 Kč.Příjemcem dotace můžou být obce, DSO či jiné právnické osoby splňující podmínky dotačního programu.
 • Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení, tělocvičných jednot a obcí - termín podání žádostí do 1.3.2021 do 17:00 (dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií) - Celková výše alokace 2 mil. Kč, min. výše dotace na projekt 200 tis. Kč, maximální  500 tis. Kč (V případě, že je žadatelem tělocvičná jednota, činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 10 % celkových uznatelných výdajů projektu. V případě, že je žadatelem obec, činí minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků 30 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále není stanoveno jinak), příjemcem dotace může být tělocvičná jednota ve smyslu dotačního programu a obce.

Prevence a požární ochrana

 • Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - termín podání žádosti do 1.3.2021 do 17:00 (dotace jsou určeny na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky nebo výstavbu, rekonstrukci a opravy požárních zbrojnic, nebo na pořízení, rekonstrukci a opravy věcných prostředků požární ochrany) - Celková alokace 10 mil. Kč, min. výše požadované dotace 15 tis. Kč, maximální - a)na pořízení a rekonstrukce požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika, uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 500.000 Kč, nebo b) na pořízení a rekonstrukci požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 300.000 Kč, nebo c) na opravy požární techniky - „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), uvedené v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 200.000 Kč, nebo d) na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic se poskytuje dotace v maximální výši 500.000 Kč, nebo e) na pořízení, rekonstrukci a opravy věcných prostředků požární ochrany, uvedených v příloze č. 3 dotačního programu, se poskytuje dotace v maximální výši 100.000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % celkových uznatelných nákladů. Příjemcem může být obec v JMK, která je zřizovatelem jednotky SDH v souladu s ustanovením 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální a rodinná politika

 • Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí - termín podání žádosti do 1.3.2021 do 17:00 (podpořené budou aktivity jako A. rodinná a seniorská politika v obcích, B. seniorská kontaktní centra) - Celková alokace 2,5 mil. Kč, Podporovaná aktivita A. minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální 50.000 Kč. Podporovaná aktivita B. minimální výše dotace 25.000 Kč, maximální 100.000 Kč. Příjemcem mohou být obce a města na území JMK a městské části města Brna.

 

Více informací a přesné požadavky k jednotlivým podporám naleznete na https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Logotyp jihomoravsky kraj RGB 

 

 

 • Vytvořeno dne .

Úspěšně zrealizované projekty roku 2020 - část.1

V roce 2020 byly úspěšně ukončeny projekty z IROP:

 

Nově zrekonstruované chodníky na ulicích Spodní Pustá a Rýnská v obci Dolní Bojanovice, kde projekt řešil problematiku pěší a automobilové dopravy, tak aby zvýšil bezpečnost a přehlednost na těchto dvou místech.

IMG 20200401 110134
IMG 20200401 110146
IMG 20200401 110247
IMG 20200401 110335
IMG 20200401 110355

 

V lakovně Ladná, s. r. o. pořídili nové vybavení pro technologický rozvoj lakovny.

101830544 549901682580368 2224447954410799104 N
101903179 597442644227335 8594723944391507968 N
102590306 2694745354080104 4403391988745895936 N
13
18
2
20
22
27
33
4
78878580 621465725256564 4616134784207290368 N
9
Nanaseci Kabina 2

 

V základní škole ve Tvrdonicích zvyšují kvalitu vzdělávání o modernizaci dvou odborných učeben zaměřených na nové digitální technologie a cizí jazyky a dále zlepšují projektem vnitřní konektivitu.

3D Tiskarna 2
Roboticke Pracoviste
Trida 1
Trida 3
Trida 4

 • Vytvořeno dne .

Střípky z roku 2020

Rok 2020 byl velmi zvláštní a poznamenaný nemocí COVID-19. Byl doprovázen mnoha opatřeními, zákazy a příkazy. Přesto všechno jsme se snažili v rámci možností dostát svého jména a být i v této nelehké době „AKČNÍ“. Podívejte se na naše Střípky z roku 2020.

https://youtu.be/RgMuxshOCiw

 • Vytvořeno dne .

Výsledky soutěže Zimní tvoření - Cena veřejnosti

V adventním čase byla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín připravena soutěž Zimní tvoření. Smyslem byla tvorba výrobku s nádechem zimy a Vánoc, který tvořily děti ve věku 10 – 13 let. Vy jste mohli pomocí sdílení a „lajků“ vybrat ten výrobek, který získá cenu veřejnosti. Celkem byl příspěvek sdílen 20x a dohromady dostaly výrobky 69 „lajků“. S celkovým počtem 32 „lajků“ a 4 sdíleními vyhrál výrobek s názvem Vánoční dekorace od Natálie Jurečkové. My jí tímto moc gratulujeme. Předání ceny proběhne v měsíci lednu nebo únoru, podle toho, jak nám to podmínky dovolí. Bližší informace budou zveřejněny týden před předáním. Všem dětem, které nám své výrobky zaslaly moc děkujeme, že nám tím zpříjemnily vánoční čas. Všechny výrobky jsou moc krásné a my si vážíme snahy všech dětí. Nyní bude probíhat hodnocení výrobků realizačním týmem, kdy může ještě každý výrobek uspět a získat tak cenu.

natalie jureckova 2

 • Vytvořeno dne .

Předvánoční Valná hromada MAS

V netradičním formátu proběhlo hlasování Valné hromady MAS Jižní Slovácko. S ohledem na současná opatření bylo jednání přesunuto na monitory počítačů a notebooků. Hlasování proběhlo následně, a to metodou per rollam, tedy emailovou komunikací. Činnost MAS se nezastavila ani v době covidové, a tak některá rozhodnutí nesnesly odkladu. Byl například prodloužen mandát Výběrové komise, schválena 5. výzva PRV pro příští rok, MAS informovala o činnosti v uplynulém období a představila plán činností na rok 2021. Už teď se těšíme na řádnou prezenční Valnou hromadu v nadcházejícím roce.

IMG 20201222 WA0006

 • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz