Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy

Podluží je oblastí bohatou na folklór a tradice. Velkou zásluhu na tom mají některé obce, které si uvědomují podstatu a význam uchovávání tradic pro budoucí rozvoj regionu a folklórní sdružení v regionu. Faktem zůstává, že i v regionu s živým folklórem se situace s ohledem na globalizačních vlivy a změnu životního stylu mění, zejména u mladé generace. Roste zvolna nechuť  mladé generace aktivně se zapojovat do tradičních akcí (např. hody, přehlídky) a používat místní kroje, které jsou jedním ze symbolů lidové kultury. V případě krojů MAS Dolní Morava pozoruje pozvolný úpadek daný rovněž nedostatkem krojů "volně" dostupných pro mladé lidi z rodin, které kroj nevlastní. Vlastnictví kroje v rodinách na jižní Moravě je součástí rodinného majetku, který se nepůjčuje. Některé rodiny kroj z ekonomických důvodů nemohou pro své potomky zajistit a tím také stoupá poptávka po místních či mikroregionálních půjčovnách, které kroj poskytnou. Oficiální půjčovny chybí a tato situace pak ohrožuje samotné použití krojů a účast dětí a mládeže na akcích.
V území MAS Dolní Morava probíhá několik významných akcí spojených s uchováním lidové kultury a tradic. Technické zázemí je však provizorní, anebo se musí půjčovat za nemalé prostředky. Tyto faktory mají vliv na neochotu pořádat tyto akce. Proto je součástí projektu také zajištění nezbytného technického zázemí na přehlídkách a kulturních akcích, které zajistí jejich pořádání a zlepší kvalitu hudebních a tanečních vystoupení.
Téma, jež je obsahem projektu, může výrazně pomoci vytvářet a upevňovat vazby místních obyvatel ke svému území v obou MAS a podnítit je k aktivitám směřujícím k uchování, obnově či zakládání nových venkovských tradic a zvyků.
Na Znojemsku půjčovny krojů nejsou, protože neexistuje ani samotný kroj. (Mikro)regionální akce podporující přehlídku lidového umění a folkloru prakticky neexistují.
Témata uchování a podpory folkloru a tradic využívá potenciálu obou území ve snaze podpořit identitu území a aktivity společnosti ve prospěch tradic, folkloru a vzájemné výměny zkušeností.

1. Studie - tato studie připravená ve spolupráci s odborníky (etnografy) s přispěním názorů veřejnosti (ve vazbě na přednášky) nabídne základní výstup pro rekonstrukci kroje na území KMAS. Podoba kroje včetně jeho základních prvků není dosud známa. Samostatným výstupem vycházejícím ze studie bude společná propagační tiskovina o krojích v celkovém nákladu 1000ks a dále propagační DVD.
V rámci projektu části PMAS (MAS Dolní Morava) se jedná o národopisnou oblast Podluží, která má své specifické etnografické prvky a také specifické krojové součásti. V rámci této oblasti jsou obce ležící na Břeclavsku a Hodonínsku. Z tohoto důvodu označení Podluží a Hodonínsko. V bývalém Hodonínském okresu dále leží národopisná oblast Kyjovska a Dolňácka (Strážnicka). Ty se však v dnes už pod oblast Hodonínsko nezačleňují. Každá z národopisných oblastí (Podluží, Dolňácko, Kyjovsko) má své zcela odlišné krojové součásti a také kulturní a etnografické prvky a je velmi obtížné a také neúčelné je tak řešit v rámci jedné společné studie.
2. Přednášky jsou plánovány jako tématické (celkem 7) s cílem zapojení účastníků z řad veřejnosti (i odborné veřejnosti) a získávání cenných informací a podkladů pro zpracování studie a dalších podkladů pro publikace, resp. propagačních výstupů projektu. KMAS bude realizovat 4 akce, PMAS bude realizovat 3 akce. Přednášky budou určeny účastníky v obou MAS. V rámci přednášek dojde k cennému předávání zkušeností zejména z PMAS do KMAS.
3. Jedním z výstupů bude pořízení několika krojů pro každou MAS, které budou k dispozici pro společné i samostatné akce MAS, ale také k zapůjčení pro obce a soubory (v území PMAS). Každá MAS pořizuje vlastní kroje typické pro dané území. Celkem bude pořízeno 4 ks krojů v území KMAS a 8ks v území PMAS.
4. Vytvoření souhrnné publikace mapující lidovou kulturu a tradice ve statích zvyky, písně, pokrmy. Publikace je inspirována jedním z výstupů dříve realizovaného projektu spolupráce PMAS. Předpokládaný celkový náklad je 1000ks.
5. Trvalá expozice umístěná v území KMAS (místa budou veřejně dostupná, jsou vybrána místa s předpokládanou zřejmou návštěvností) bude zahrnovat ukázku celého kroje a bude doplněna popisy a informačními panely a stojany na propagační materiály s umístěnými veškerými tištěnými výstupy projektu.
6. Festival tradic a lidové kultury (KMAS) a Přehlídka dětských folklórních souborů na Podluží (PMAS) - kulturní akce v území obou MAS určená k propagaci výstupů projektu a přenesení zkušeností mezi partnerskými MAS. Organizačně zajišťuje KMAS s účastí PMAS včetně výměny účinkujících . Bude se jednat o závěrečnou propagační akci projektu v obou území MAS. Akce je souhrnnou prezentací výstupů projektu, budou zde prezentovány výstupy projektu. Obou akcí se budou účastnit obě MAS a veřejnost z regionů. Akce budou dále pořádány v rámci udržitelnosti projektu se zapojením obou MAS, každý rok 1 akce v KMAS a jedna akce v PMAS.
7. Pořízení mobilního vybavení nezbytného pro pořádání kulturních akcí je jedním z trvalých výstupů projektu.

Termín dokončení:  28.11.2014

Celkové náklady projektu: 1.196.200,- KčPředpokládaná dotace:  1.076.580,- Kč

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz