OPZ v naší MAS

V souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro 2014-2020 MAS Jižní Slovácko postupně vyhlašuje výzvy pro jednotlivá opatření.

V rámci OPZ se jedná o tato:

Opatření G - Zaměstnanost

Cílem opatření je zlepšení socioekonomických podmínek sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. V souvislosti se zaměstnaností je v území potřeba posílit nabídku terénních služeb sociální prevence a prorodinných opatření s cílem připravit ohrožené skupiny na vstup na trh práce a podpořit zaměstnané rodiče.
Území MAS Jižní Slovácko je oproti jiným regionům ČR postiženo vysokou mírou nezaměstnanosti. Situace na trhu práce není příliš příznivá. Značnou část nezaměstnaných osob tvoří osoby se zdravotním omezením či rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené.
Opatření má pomoci zejména těmto skupinám. Má za cíl pomoci rodičům pečujícím o děti skloubit pracovní a rodinný život formou podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, které jsou kritických obdobím v zajištění péče o děti.
V rámci oblasti zaměstnanosti předpokládáme důraz na zvyšování kompetencí účastníků z cílových skupin projektů za účelem zlepšení jejich postavení na trhu práce. Cílem je připravit účastníky na měnící se trh práce v území MAS, vybavit je potřebnými kompetencemi k pokud možno dlouhodobému umístění na trhu práce. Pro účastníky z řad cílových skupin je neefektivní a demotivující jen krátkodobé zaměstnání pouze po dobu trvání projektu, např. po dobu čerpání mzdových příspěvků na dotované pracovní místo. Důraz je kladen také na spolupráci místních aktérů na trhu práce.

Opatření H - Podpora sociálního podnikání

Cílem opatření je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života.

Současný stav alokace výzev MAS (duben 2019)

Číslo výzvy

Název výzvy

Alokace výzvy v Kč

Vyčerpáno

1.OPZ

Prorodinná opatření

  1 300 000,-

498 000,-

2.OPZ

Sociální podnikání

   2 000 000,-

977 650,-

3.OPZ

Prorodinná opatření II

   5 300 375,-

0,-

4. OPZ

Sociální podnikání II

    1 022 350,- 

0,-

5. OPZ

Podpora zaměstnanosti

    3 199 500,-

0,-

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING